Згідно умов Положення про Фінансові послуги (надалі «Правила») та умов Кредитного договору.

За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань за Кредитним договором Позичальник несе відповідальність в порядку і на умовах, визначених в Кредитному договорі та Правилах.

1. Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит:

– у випадку порушення Позичальником графіку розрахунків (Додатку № 1 до Договору), а саме: ненадходження планового щомісячного платежу в повному обсязі та в строки передбачені графіком розрахунків, з наступного дня кредит за Договором автоматично визнаватиметься кредитом з підвищеним ризиком. Протягом строку визнання кредиту, кредитом з підвищеним ризиком проценти за користування кредитом нараховуються в двадцятикратному розмірі, від визначеної в п. 1.1. Договору плати за користування кредитом.

-При порушенні Позичальником будь-якого із зобов’язань по сплаті кредиту та/або процентів за користування кредитом передбачених п.п. 1, 3 Договору Позичальник зобов’язується сплатити Кредитодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня за кожен день тривання порушення Договору Позичальником.

Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором;

– У разі   якщо Позичальник своєчасно не поверне кредит та/або у разі виникнення у Кредитодавця права на визнання терміну повернення кредиту таким, що настав, а кредиту – обов’язковим до повернення, передбаченого Договором та Правилами – Кредитодавець має право подати цей договір до стягнення у строки, передбачені чинним законодавством України.

Стягнення заборгованості за цим Договором може бути здійснено:

– за рішенням суду;

– на підставі виконавчого напису нотаріуса;

– у разі забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором іпотекою – в позасудовому порядку на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в договорі іпотеки.

– в будь-який інший спосіб передбачений чинним законодавством України.

– відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України – позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

2. Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі:

Кредитор має право надати необхідну інформацію, за згоди Позичальника, щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг Кредитодавцю в обсязі, якій буде визначено Кредитодавцем самостійно з урахуванням вимог законодавства України.

3. Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

5. Кредитна спілка не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Позичальник має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

8. Кредитна спілка не застосовує систему дистанційного обслуговування (уключаючи особистий кабінет на вебсайті КС), в якій здійснюється ініціювання споживачем продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору.

Внесення змін (в тому числі зміна істотних умов договору) та доповнень до Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі.  У разі ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється за порядком визначеним попередньо укладеного Договору.