Примітки КС 2017

Примітки до фінансової звітності Кредитної спілки «ЗаРаЗ» за 12 місяців 2017 року

 1. Вступ. Загальна інформація. Умови здійснення діяльності
 2. Основа для підготовки, затвердження та подання фінансової звітності
 3. Застосування нових, переглянутих та змінених МСФЗ  та інтерпретацій
 4. Виклад суттєвих облікових політик та суджень
 5. Основи оцінки, застосовані під час складання фінансової звітності
 6. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансовий стан
 7. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 8. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом)
 9. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про власний капітал
 10. Управління ризиками
 11. Операції з пов’язаними особами
 12. Умовні зобов’язання та умовні активи
 13. Оренда
 14. Зміни облікової політики
 15. Операційні сегменти
 16. Події після дати балансу
 17. Затвердження фінансових звітів

 

 1. Вступ. Загальна інформація. Умови здійснення діяльності.

 

Інформація про кредитну спілку

Основні відомості про кредитну спілку

 

Основні відомості про Кредитну спілку
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37716197
Повна назва Кредитної спілки Кредитна спілка «ЗаРаЗ»
Вид економічної діяльності за КВЕД 64.92;

64.99

Інші види кредитування

Надання інших фінансових послуг

Теріторія за КОАТУУ 8036100000
Місцезнаходження 03039, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. В. Забіли, буд.5
Дата внесення останніх змін до установчих документів 28.05.2017р.
Дата державної реєстрації 25.05.2011р.
Код фінансової установи 925
Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ 01.12.2011р.

 

Реєстраційний номер у Реєстрі  фінансових установ 14102665
Реквізити свідоцтва фінансової установи КС № 943
Кількість відокремлених підрозділів відсутні
Ліцензії на здійснення діяльності Розпорядження Дата видачі Термін дії
На провадження господарської  діяльності з надання фінансових послуг ( крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 982 06.04.2017р. Безстрокова
На провадження господарської  діяльності з надання фінансових послуг ( крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме про залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення № 1090 13.04.2017 Безстрокова
Кількість працівників станом на 31.12.2017р. 6
Голова правління Абрамський Микола Володимирович
Головний бухгалтер Свиридовська Віра Іванівна
Банківські реквізити :
№ р/р МФО Назва банку Місто
26507011105397 300023 ПАТ «Укрсоцбанк» Київ

 

Назва вищого органу управління

Загальні збори членів Кредитної спілки.

 

Найменування материнської компанії

Кредитна спілка є самостійним суб’єктом.

 

Види діяльності Кредитної спілки

Відповідно до свого Статуту Кредитна Спілка здійснює наступні види діяльності:

 • приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;
 • залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;
 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;
 • у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки;
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків;
 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг;
 • виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів;
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;
 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 

Органи управління та контролю

Органами управління кредитної спілки є загальні збори, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет, правління. Виконавчим органом є правління кредитної спілки, яке здійснює управління поточною діяльністю кредитної спілки. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Правління кредитної спілки очолює Голова правління. Нагляд за діяльністю правління здійснює спостережна рада кредитної спілки, члени якої обираються загальними зборами членів кредитної спілки у відповідності до чинного законодавства.

 

Відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової звітності

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, за вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів, за прийняття обґрунтованих та зважених суджень та оцінок, за  виконання вимог МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності, за підготовку звітності кредитної спілки як організації, яка здатна продовжувати діяльність на безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне.

Керівництво також несе відповідальність за створення, впровадження та підтримання у кредитній спілці ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, ведення достовірної облікової документації у відповідності до законодавства та стандартів України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який час фінансовий стан кредитної спілки та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ. Керівництво застосовує необхідні заходи щодо збереження активів кредитної спілки, виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

 

Інформація щодо діяльності кредитної спілки через відокремлені підрозділи

Кредитна спілка не здійснює діяльність через відокремлені підрозділи, розташовані на території області. Дані щодо кредитної діяльності та діяльності по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки через відокремлені підрозділи наведено в додатку 8 до Звітних даних «Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки», що входять до складу річної звітності кредитної спілки, яку кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг.

 

Для стабільної та безперервної діяльності Кредитною спілкою розроблені внутрішні положення, інструкції, правила, накази, розпорядження і т.п. оперативні документи внутрішнього контролю,  первинного фінансового моніторингу та аудиту.

 

 1. Основа для підготовки, затвердження та подання фінансової звітності

Загальна інформація

Кредитна спілка перейшла на  Міжнародні стандарти фінансової звітності  (МСФЗ) 01 січня 2015 року відповідно до положень  МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фінансової звiтностi». З цiєї дати фiнансова звiтнiсть кредитної спілки складається вiдповiдно до вимог МСФЗ. Датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності визначено 1 січня 2015 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000р. зі змінами та доповненнями та із врахуванням рекомендацій, визначених спільним листом Національного банку України від 07.12.2011р. № 12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.12.2011р. № 31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України від 07.12.2011р. № 04/4-07/702. В більш ранніх звітних періодах кредитна спілка не заявляла про відповідність своєї фінансової звітності МСФЗ.

До 01.01.2015р. кредитна спілка вела бухгалтерський облік і подавала фінансову звітність згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та по іншим правилам і нормам, встановленим українським законодавством, що регулюють ведення бухгалтерського обліку в Україні.

У своїй обліковій політиці на 2017 рік кредитна спілка керується принципами бухгалтерського обліку, які базуються на чинному законодавстві України, нормативно-правових актах Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, Міжнародних стандартах фінансової звітності та тлумаченнях.

Концептуальна основа: дана фінансова звітність була підготовлена  відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), та Тлумачень і пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (МКТФЗ, ПКТ), що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.  Фінансова звітність  чітко і без будь-яких застережень відповідає вимогам чинних МСФЗ. При формуванні фінансової звітності Кредитна спілка керувалася також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність кредитної спілки є фінансовою звітністю загального призначення.

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва кредитної спілки надання оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів та зобов’язань кредитної спілки, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату і наведені у звітності суми доходів і витрат за звітний період. Фактичні результати можуть несуттєво відрізнятися від таких оцінок. При застосуванні облікової політики керівництво кредитної спілки застосовувало власний розсуд та власні судження, що наведені нижче.

Основоположними допущеннями  при підготовці фінансових звітів кредитної спілки відповідно до МСБО 1 є принцип нарахування та безперервність діяльності.

 

Звітна дата та звітний період

Звітна дата – за станом на кінець дня 31 грудня 2017 року.

Звітний період — 2017 рік.

 

Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру

Функціональна валюта звітності – гривня.

Одиниці виміру – тисячі гривень.

 

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва кредитної спілки надання оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів та зобов’язань кредитної спілки, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату і наведені у звітності суми доходів і витрат за звітний період. Фактичні результати можуть несуттєво відрізнятися від таких оцінок. При застосуванні облікової політики керівництво кредитної спілки застосовувало власний розсуд.

 

Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування

Діяльність кредитної спілки в 2017 році здійснювалась в агресивному операційному середовищі, обумовленому негативною ситуацією в Україні. Гривня девальвувала щодо основних світових валют протягом 2017 року. Стрімке зростання цін та тарифів призвело до різкого зниження рівня платоспроможності позичальників та потенційних позичальників. Але не зважаючи на дану ситуацію в країні, на діяльність кредитної спілки не вплинуло, а навпаки —  прострочення зменшилось, обсяги  кредитування та залучення коштів збільшилось. Зміни в податковому кодексі призвели до колізії норм права та невизначеності юридичного статусу кредитної спілки як господарської одиниці, оскільки, відповідно до ЗУ «Про кредитні спілки» та Статуту кредитної спілки, кредитна спілка вважається неприбутковою організацією з визначеним порядком ліквідації та розформування власного капіталу, і, разом з тим, Податковим кодексом кредитні спілки виключено з числа неприбуткових організацій без паралельного внесення відповідних змін до інших нормативних актів. Але, враховуючи достатній рівень капіталу кредитної спілки та її фінансовий стан, керівництво кредитної спілки вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що кредитна спілка є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

 

У відповідності до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» економіка України вважалась гіперінфляційною протягом 2000 року і попередніх років. Починаючи з 1 січня 2001 року українська економіка  не вважалася гіперінфляційною.  У 2016 році кумулятивний приріст інфляції подолав мінімально допустимий поріг -90% (множина індексів інфляції за період, що складає три останні роки, включаючи звітний складає 101,2%).

Показники фінансової звітності за 2016, 2017 рік не перераховуються, керівництво кредитної спілки ґрунтуючись на власному судженні  прийняло рішення не застосовувати процедуру коригування показників, так як вважає що вплив перерахунку на фінансову звітність буде несуттєвим,  на  що вказують специфічні фактори в економічному середовищі країни.

 

Кредитна спілка має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

Враховуючи складну економічну ситуацію, аналіз конкурентного середовища, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, прогнози щодо розвитку  ринку фінансових послуг України на 2017 рік, кредитною спілкою обрана стратегія  якісного розвитку, порівняно з стратегією  якісного і інтенсивного розвитку у минулих роках.

У 2017 році кредитна спілка спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї клієнтської бази, підтримку довготривалих партнерських відносин з контрагентами та забезпечення економного та раціонального використання коштів.

Кредитна спілка не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності  щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності кредитної спілки продовжувати діяльність на безперервній основі немає. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку (судження)  керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на операції та фінансове положення кредитної спілки та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби кредитна спілка було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана  фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.

Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що кредитна спілка  є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

 

 1. Застосування нових, переглянутих та змінених Міжнародних стандартів фінансової звітності  та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за 12 місяців 2017 року кредитна спілка застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретації не призвело до будь-якого  суттєвого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результат діяльності кредитної спілки. Кредитна спілка має право застосовувати нові МСФЗ з періодів, що зазначаються в самому стандарті або пізніше. Також дозволяється застосування до цієї дати (тобто дострокове застосування).

—  Новий проміжний стандарт МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки діяльності з тарифним регулюванням». Цей стандарт набув чинності з 1 січня 2017 року, дозволялося дострокове застосування. Основною метою Ради з МСБО, яка випустила МСФЗ 14, є підвищення порівнянності фінансової звітності суб’єктів господарювання, які працюють в галузях, що регулюються на основі відсоткових ставок (постачальники газу, електрики чи води  де держава, як правило, прямо регулює тарифи).  Згідно з МСФЗ 14, компанії, які вперше застосовують МСФЗ, можуть визнавати суми, що відносяться  на регулювання за допомогою відсоткової ставки, згідно з попередніми вимогами GAAP, якими вони керувалися до переходу на МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таких залишках  — окремими рядками у звіті про прибуток або збиток і інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов’язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016р. або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Застосування стандарту в цій редакції кредитною спілкою не буде, впливу на фінансову звітність кредитної спілки стандарт не має.

 • Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»

Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, які полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів.  Зміна є новою можливістю для обліку дочірніх підприємств при складанні окремої фінансової звітності материнською компанією. Тепер МСФЗ дозволяють застосовувати у окремій фінансовій звітності метод участі в капіталі не лише до асоційованих та спільних підприємств, а і до дочірніх. Поправки застосовуються на перспективній основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не вплинуть на фінансову звітність кредитної спілки, оскільки воно не використовує заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів, окрему фінансову звітність кредитна спілка не складає.

 • Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2012–2014 рр.

Поправки до МСФЗ (IFRS)  11 «Угоди про спільну діяльність» регулюють облік операцій придбання часток у спільній діяльності, принципи об’єднання бізнесу будуть застосовуватися при визнанні гудвілу, визнанні відстрочених податків від первісного визнання придбаних активів та зобов’язань, визнанні витрат пов’язаних з придбанням, Поправки до МСФЗ (IFRS)  27 «Метод участі в капіталі в окремій фінансовій звітності»  — говорять про те, що фінансова звітність підприємства, у якого немає дочірнього асоційованого чи частки у спільному підприємстві, не є окремою фінансовою звітністю, доповнено  поправками щодо обліку дивідендів,    Поправки до МСФЗ (IFRS)   10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IFRS) 12  і МСФЗ (IАS)  28 «Інвестиції в асоційовані компанії і спільні підприємства» – регулюють продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованим чи спільним підприємством  та виключення при підготовці консолідованої звітності,  МСФЗ (IFRS)  7    «Фінансові інструменти: розкриття інформації» (і супутні поправки до МСФЗ 1) — регулюють передання фінансового активу третій стороні  та розкриття інформації,  уточнено, що продовжує враховуватися контракт на обслуговування в основному капіталі з метою відповідності вимогам про розкриття інформації, в МСФЗ 1 додана примітка про те, що зазначені поправки до МСФЗ 7 застосовуються для розкриття інформації у скороченій проміжній фінансовій звітності, МСФЗ (IFRS)  5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність»  регулюють перенесення (рекласифікацію)  активу з категорії призначеного для продажу в призначені для розподілу на користь власників або навпаки, і випадків, коли облік ресурсів, утримуваних для розподілу, припинено, Поправки до МСФЗ (IАS) 19 «Винагороди працівникам» уточнили, що валюта високоякісних корпоративних облігацій чи державних облігацій, ставка яких використовується для дисконтування, повинна бути такою ж як і валюта винагороди після звільнення, яка буде виплачена  працівникам. Дані поправки набувають чинності з  1 січня 2016р.  причому дозволяється дострокове застосування. Застосування поправок в цих редакціях кредитною спілкою прийнято з 01 січня 2016 року.

 

  Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які були видані, але не враховувались на дату випуску фінансової звітності кредитної спілки. В цей перелік включені стандарти, інтерпретації та роз’яснення, які потенційно можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або фінансові показники кредитної спілки.

   — МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IFRS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки(вимірювання), знецінення та обліку хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів кредитної спілки, але не зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових зобов’язань.  Набувають чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2018 року, дозволяється дострокове застосування. В даний час кредитна спілка оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 9  і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

— МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися  щодо виручки за договорами з клієнтами: 1) визначити наявність контракту з клієнтом, 2) визначити зобов’язання по виконанню контракту, 3) визначити ціну операції, 4) розподілити контрактну ціну, 5) визнати дохід, коли контрактне зобов’язання виявиться задоволеним.   Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований  підхід до оцінки і визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Одночасно з набранням чинності МСФЗ 15 будуть скасовані МСБО 11 «Будівельні контракти» та МСБО 18 «Дохід». Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються з  або після 1 січня 2017 року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час кредитна спілка оцінила вплив МСФЗ (IFRS) 15  і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

В даний час керівництво здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами». Щодо інших стандартів та тлумачень, то, за оцінками керівництва, їх прийняття до застосування у майбутніх періодах не завдасть суттєвого впливу на фінансову звітність кредитної спілки.

ЗМІНИ В МСФЗ ДЛЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2017 І ДАЛІ

Внесені зміни в такі МСФЗ:
IAS 7 Disclosure Initiative / Ініціатива з розкриття
Дата застосування – фінансовий рік, що почався 01/01/2017

IAS 12 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses / Визнання відстрочених податкових активів по нереалізованих збитках
Дата застосування – фінансовий рік, що почався 01/01/2017

IFRS 2 Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions / Класифікація та оцінка платежів на основі акцій
Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01/01/2018

IFRS 10 та IAS 28 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture / Продаж чи розподіл активів між інвестором та його асоційованими підприємствами чи підприємствами спільної діяльності
Дата застосування – дата застосування ще не визначена.

Нові МСФЗ:
IFRS 9 Financial Instruments / Фінансові інструменти
Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01/01/2018

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers / Виручка від договорів з клієнтами
Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01/01/2018

IFRS 16 Leases / Оренда
Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01/01/2019

 

 1. Виклад суттєвих облікових політик та суджень

Облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані кредитною спілкою при складанні та поданні фінансової звітності. Положення облікової політики,описані нижче, застосовувались послідовно в звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності.

Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались кредитною спілкою послідовно в звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Облікова політика звітного періоду відповідає обліковій політиці, що застосовувалася в попередньому звітному році. Фінансова звітність була підготовлена на основі облікових політик та облікових оцінок, чинних станом на 31 грудня 2017року.

Облікова політика кредитної спілки розроблена та затверджена Головою Правління кредитної спілки, враховуючи  вимоги МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, відповідно до Наказу №26 від 20.12.2016 року «Про облікову політику кредитної спілки».

 

Фінансові активи

Кредити, надані членам кредитної спілки.

Під час первісного визнання цього фінансового активу та за умови застосування звичайної процентної ставки, кредитна спілка оцінює його за справедливою вартістю мінус витрати на операцію, які прямо відносяться до видачі кредиту. Найкращим доказом справедливої вартості є ціна операції, тобто сума договору.

Подальша оцінка цих фінансових активів здійснюється за амортизованою собівартістю, яка визначається за методом ефективної ставки відсотка відповідно до МСФЗ 9. Кредитна спілка не отримує ніяких додаткових гонорарів та додаткових комісійних зборів, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрат на операції та всіх інших премій чи дисконтів, тому ефективна ставка відсотка дорівнює номінальній ставці, тобто тій, що визначена договором.

Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання — це сума, за якою фінансовий актив чи зобов’язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання….»

Метод ефективного відсотка — це метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов’язань) та розподілу доходу чи витрат від відсотків на відповідний період.

Ефективна ставка відсотка — це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента та, якщо доцільно, протягом коротшого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов’язання. Обчислюючи ефективну ставку відсотка, суб’єкт господарювання має попередньо оцінити грошові потоки, враховуючи всі умови контракту про фінансовий інструмент (наприклад, аванси, опціони «кол» та подібні опціони), але не має розглядати майбутні збитки від кредитів. Обчислення включає всі гонорари та додаткові комісійні збори, сплачені або отримані сторонами контракту, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка (див. МСБО 18), витрати на операції та всі інші премії чи дисконти. Є припущення, що грошові потоки та очікуваний строк дії групи подібних фінансових інструментів можна достовірно оцінити. Проте в тих рідкісних випадках, коли неможливо достовірно оцінити грошові потоки або очікуваний строк дії фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів), суб’єктові господарювання слід використовувати контрактні грошові потоки за весь контрактний строк фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів).

На вимогу Розпорядження №7, з метою коректного контролю за фінансовими нормативами, кредитна спілка в обліку класифікує за строками ці фінансові активи за початковим терміном погашення.

Під час складання фінансової звітності для класифікації кредитів за строками кредитна спілка:

-використовує фактичний термін погашення кредитів;

-обов’язково відображає довгострокові кредити по частинах у розрізі строку погашення не більше дванадцяти місяців після дати балансу та через більш ніж дванадцять місяців після дати балансу.

 

Знецінення кредитів, наданих членам кредитної спілки

Кредитна спілка, відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» (далі по тексту — Основний закон), в порядку, передбаченому Розпорядженням №7, Положення про фінансові послуги та Положення про фінансове управління, на постійній основі здійснює моніторинг кредитного портфеля на предмет зменшення корисності (знецінення). Відповідно до вимог Розпорядження №7, кредитна спілка формує Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок в порядку, передбаченому п. 5.1 зазначеного Розпорядження. Спеціалізоване програмне забезпечення розраховує дні прострочення, класифікує кредити за рівнями прострочення та розраховує необхідний резерв автоматично. Якщо, відповідно до МСБО 39, кредитна спілка виявляє інші ніж прострочення фактори знецінення, кредитна спілка формує резерв в розмірі більшому, ніж необхідний, але з урахуванням того, що загальна сума сформованого резерву не може перевищувати загальну суму прострочених кредитів. Також кредитна спілка у складі резерву покриття втрат від неповернених позичок  формує резерв на нараховані але несплачені проценти відповідно до вимог Розпорядження №7 зі змінами та доповненнями. Кредитна спілка формує  резерв на нараховані проценти у наступному порядку: 100% простроченої заборгованості за процентами, нарахованими з 01.01.2016 року.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі та на банківських рахунках в національній валюті, а також кошти на депозитних рахунках в банках «До запитання», короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і характеризуються незначним ризиком зміни вартості, що можуть бути використані для поточних операцій. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю.

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

До іншої поточної дебіторської заборгованості кредитна спілка відносить будь-яку заборгованість, крім зборів, податків та обов’язкових платежів, в момент виникнення юридичного права на отримання платежів за такою заборгованістю. Відповідно до вимог Розпорядження №7, з метою покриття втрат за іншою дебіторською заборгованістю у разі виникнення ризику неповернення, кредитна спілка формує резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Сума сформованого резерву сумнівних боргів на дату балансу не може перевищувати загальну суму іншої дебіторської заборгованості.

 

Припинення визнання фінансових активів

Відповідно до МСФЗ 9, Кредитна спілка припиняє визнання фінансового активу тоді і лише тоді, коли:

-строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується,

або

-вона передає фінансовий актив і ця передача відповідає критеріям для припинення визнання, а саме якщо кредитна спілка передає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то кредитна спілка  припиняє визнання фінансового активу і визнає окремо як активи або зобов’язання будь-які права та зобов’язання, створені або збережені при передачі.

 

Фінансові інвестиції

Кредитна спілка під час складання фінансової звітності відносить до фінансових інвестицій депозити в банках. Фінансові інвестиції обліковуються та відображаються у звітності за справедливою вартістю.

Основні засоби та нематеріальні активи

Основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за первісною (переоціненою) вартістю мінус накопичена амортизація та збитки від знецінення, за наявності. Витрати на ремонт та технічне обслуговування основних засобів визнаються витратами по мірі їх виникнення. Під час переходу на МСФЗ кредитна спілка вирішила застосувати МСБО 16 та МСБО 38 ретроспективно.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання активу. Амортизація активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації. Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної групи, яка класифікується як утримувана для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Амортизація не припиняється, коли актив не використовується або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. Строки експлуатації основних засобів зазначені в примітці 6.1. До нематеріальних активів в кредитній спілці переважно відносяться ліцензійне програмне забезпечення, спеціалізоване програмне забезпечення та ліцензії на здійснення діяльності (за наявності). Нематеріальні активи з невизначеним строком експлуатації не підлягають амортизації. Строки експлуатації нематеріальних активів зазначені в примітці 6.1

 

Запаси

Облік та відображення в фінансовій звітності запасів відбувається у відповідності з МСБО 2.

Запаси обліковуються по однорідним групам:

— канцелярські та офісні матеріали;

— інше.

Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. Кредитна спілка застосовує  метод ФІФО оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво.

Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації – це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності кредитної спілки за вирахуванням витрат на продаж. Чиста вартість реалізації визначається індивідуально для кожного найменування продукції з врахуванням маркетингової політики кредитної спілки.

 

Активи, утримувані для продажу

Необоротні активи або групи вибуття, що включають активи та зобов’язання, балансова вартість яких, як очікується, буде відшкодована переважно в результаті продажу або розподілу, а не в результаті тривалого використання, відносяться до категорії активів, утримуваних для продажу. Необоротні активи, класифіковані як утримувані для продажу, оцінюються за їхньою балансовою вартістю або за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж, залежно від того, яка з цих сум менша.

Фінансові зобов’язання

Фінансові зобов’язання в основному складаються з внесків (вкладів) на депозитні рахунки,  коштів, залучених від інших юридичних осіб.

При первісному визнанні за умови застосування звичайної відсоткової ставки кредитна спілка оцінює фінансові зобов’язання за справедливою вартістю мінус витрати на операцію, які прямо відносяться до залучення зобов’язання. Найкращим доказом справедливої вартості є ціна операції, тобто сума договору.

Відповідно до МСФЗ 9, кредитна спілка класифікує всі фінансові зобов’язання як такі, що у подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, користуючись  методом ефективного відсотка. Метод ефективного відсотка не застосовується за фінансовими зобов’язаннями, за якими неможливо достовірно і однозначно визначити грошові потоки, а саме: внески (вклади) на депозитні рахунки до запитання, строкові внески (вклади) на депозитні рахунки з можливістю довкладання або з капіталізацією процентів, а також визнані зобов’язання відповідно до п.18 МСБО 32. За відсутності суми первісного дисконту балансова вартість (амортизована собівартість) розраховується як залишок основної суми та нарахованих, але не виплачених процентів на дату звітності.

На вимогу Розпорядження №7, з метою коректного контролю за фінансовими нормативами, кредитна спілка в обліку класифікує за строками фінансові зобов’язання за початковим терміном погашення. Під час складання фінансової звітності за міжнародними стандартами для класифікації зобов’язань за строками кредитна спілка:

-використовує фактичний термін погашення зобов’язань;

-обов’язково відображає довгострокові зобов’язання по частинах у розрізі строку погашення не більше дванадцяти місяців після дати балансу та через більш ніж дванадцять місяців після дати балансу.

 

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи

Забезпечення в фінансовій звітності визнається, якщо виконуються всі три умови:

-кредитна спілка має існуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;

-ймовірно, що вибуття ресурсів буде необхідним для виконання зобов’язання;

-можна достовірно оцінити суму зобов’язання.

Забезпечення переглядається на кінець кожного звітного періоду та коригується для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов’язання, забезпечення сторнується. Забезпечення використовується лише для тих видатків, для яких воно було створено з самого початку. Лише видатки, пов’язані з забезпеченням, під які воно було створено, згортаються з ним. Якщо кредитна спілка має обтяжливий контракт, існуюче зобов’язання за цим контрактом вона визнає та оцінює як забезпечення. Витрати на реструктуризацію можуть бути визнані забезпеченням тільки якщо реструктуризація розпочата в звітному періоді та ці витрати відповідають всім трьом умовам визнання забезпечення.

Щодо умовних зобов’язань кредитна спілка розкриває для кожного класу умовного зобов’язання на кінець звітного періоду стислу інформацію про сутність умовного зобов’язання і, якщо можливо, наближену оцінку його фінансового впливу, інформацію про невизначеності щодо суми або часу будь-якого вибуття та можливість будь-якої компенсації. У надзвичайно рідкісних випадках можна очікувати, що розкриття деякої або всієї інформації завдасть серйозної шкоди позиціям кредитної спілки в суперечці з іншими сторонами щодо предмету забезпечення, умовного зобов’язання чи умовного активу. В таких випадках кредитна спілка не розкриває інформацію, але розкриває загальний характер суперечки, а також той факт, що інформація не була розкрита, і причини цього.

 

Визнання доходів та витрат

Дохід у фінансовій звітності визнається методом нарахування. Проценти за кредитами визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Коли виникає невизначеність щодо отримання нарахованих процентів, які були визнані доходом, такі проценти визнаються як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу. Визнання витрат у фінансовій звітності здійснюється за принципом нарахування. Кредитна спілка аналізує витрати із застосуванням класифікації, яка базується на характері витрат. У фінансовій звітності витрати на сплату відсотків визнаються, обчислені за допомогою методу ефективного відсотка. Суми, розподілені на додаткові пайові внески, у фінансовій звітності відображаються у складі фінансових витрат. Витрати визнаються на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів, що припускає одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або інших подій. Доходи і витрати включаються до складу Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на підставі принципів нарахування і відповідності відображення в бухгалтерському обліку і звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

Витрати на персонал та відповідні нарахування

Витрати на заробітну плату, на нарахування єдиного соціального внеску, оплачувані річні відпустки та лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги надавались працівниками кредитної спілки. У кредитній спілці сформований резерв на відпустки на 2018рік. У кредитної спілки відсутнє юридичне або конструктивне зобов’язання здійснювати пенсійні або інші подібні виплати, крім платежів відповідно до законодавства.

Капітал кредитної спілки. Класифікація та оцінка

Відповідно до вимог Основного закону та вимог регулятора, кредитна спілка відносить до капіталу пайовий, резервний, додатковий капітал, а також залишок нерозподіленого доходу. Однак, на вимогу МСБО 32, в цій фінансовій звітності пайовий та додатковий капітал кредитної спілки, який може бути повернений за заявою члена кредитної спілки, відображено у складі поточних фінансових зобов’язань. Додатково на вимогу регулятора кредитна спілка оцінює та контролює розмір регулятивного капіталу, який складається із суми фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та суми капіталу кредитної спілки, сформованого за рахунок резервного капіталу, нерозподіленого доходу (за наявності), обов’язкових пайових внесків, додаткового капіталу, за винятком добровільних цільових внесків членів кредитної спілки, зменшеної на суму непокритого збитку (за наявності).

На вимогу НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу). Відповідно до статуту кредитної спілки:

резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів.

Рішення про використання капіталу на покриття збитків кредитної спілки приймається спостережною радою кредитної спілки в порядку, визначеному законодавством та рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.

додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів. Рішенням загальних зборів може бути встановлена обов’язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми цільового внеску членів кредитної спілки в додатковий капітал.
У разі ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується до Державного бюджету України.

Відповідно до положення про фінансове управління кредитної спілки додатковий капітал може бути використаний на покриття збитків. Також положенням про фінансове управління та Порядком розподілу доходів та покриття збитків встановлена черговість використання капіталу на покриття збитків.

Статутом кредитної спілки визначений порядок розподілу доходу:

нерозподілений дохід, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів). При цьому в першу чергу відбувається необхідне поповнення капіталу та резервів. Сума доходу, яка розподіляється на додаткові пайові членські внески, визначається з дотриманням умови, що доходність додаткових пайових членських внесків не може перевищувати більш ніж у два рази середньозважену процентну ставку доходності внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках за їх наявності. Решта доходу, що залишилася після формування капіталу й резервів та розподілу на додаткові пайові членські внески, розподіляється на обов’язкові пайові членські внески. Розподіл доходів кредитної спілки протягом року відбувається в порядку, визначеному рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.

Кредитна спілка контролює нормативи достатності капіталу та платоспроможності відповідно до вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг №7. Розрахунок основних нормативів достатності капіталу та платоспроможності наведено в окремій таблиці Примітки 10.

 

Умовні зобов’язання

Під умовними зобов’язаннями кредитна спілка розуміє можливе зобов’язання (якого ще фактично немає), яке залежить від минулих подій та від того, чи відбудеться або не відбудеться ще подія (події) в майбутньому та яка не залежить від кредитної спілки.

Також це може бути існуюче зобов’язання (юридичне або конструктивне), яке не може бути розкрите в звітності, оскільки невідомо, чи буде в майбутньому вибуття ресурсів, або неможливо оцінити суму.

 

Умовні активи

Під умовними активами кредитна спілка розуміє можливий актив (якого ще фактично немає), який залежить від минулих подій та від того, чи відбудеться або не відбудеться ще подія (події) в майбутньому та яка не залежить від кредитної спілки.

 

Операції з пов’язаними сторонами

У визначенні кола пов’язаних сторін кредитна спілка регулюється ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». У фінансовій звітності на вимогу МСБО 24 кредитна спілка розкриває інформацію про зв’язані сторони окремо по членах правління та спостережної ради; внутрішньому аудитору та членах сімей членів правління, спостережної ради та внутрішнього аудитора. По пов’язаних сторонах розкривається така інформація: виплати працівникам; залишки дебіторської заборгованості в розрізі строків; залишки зобов’язань (з урахуванням зворотних внесків в капітал) в розрізі строків, та, за наявності, такі операції: придбання або продаж нерухомості та інших активів; отримання послуг; оренда; надання гарантій або застави. Інформація щодо пов’язаних сторін розкрита у Примітці 11.

 

Оренда

Оренда класифікується як фінансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всі вигоди та ризики, пов’язані з експлуатацією активу і оренда відповідає одному з критеріїв визнання відповідно до МСБО 17 «Оренда». Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Активи, що утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами кредитної спілки за найменшою із вартостей або  за справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається в баланс як зобов’язання по фінансовій оренді з розподіленням на довгострокову та короткострокову заборгованість.

Витрати за операційною орендою списуються на витрати поточного періоду протягом відповідного терміну оренди.

 

Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток визначаються та відображаються у фінансовій звітності кредитної спілки відповідно до МСБО12. Податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінансового результату (прибутку чи збитку).

В Податковому обліку податок на прибуток обчислюється враховуючи/ не враховуючи  різниці, передбачені ПКУ в залежності від суми доходу за останній рік за даними бухгалтерського обліку.

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відстроченого податку. Податок на прибуток відображається в складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться до операцій, відображених у складі іншого сукупного доходу, або до операцій із власниками, відображених безпосередньо на рахунках власних засобів, які, відповідно, входять в склад іншого сукупного прибутку або безпосередньо в складі власних засобів. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що діяли станом на звітну дату, а також суми зобов’язань, що виникли в результаті уточнення сум податку на прибуток за попередні звітні періоди. Відстрочений податок відображається у відношенні тимчасових різниць активів, що виникають між балансовою вартістю, активів і зобов’язань, що визначаються для цілей їх відображення в фінансовій звітності, і їх податковою базою. Відстрочений податок не визнається у відношенні наступних тимчасових різниць: різниці, пов’язані з відображенням у фінансовій звітності гудвіла та ті, що не зменшують базу оподаткування; різниці, що відносяться до активів чи зобов’язань, факт первісного визнання яких не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Величина відстроченого податку визначається виходячи зі ставок податку на прибуток, які будуть застосовуватися в майбутньому, у момент відновлення тимчасових різниць, ґрунтуючись на діючих або по суті введених у дію законах станом на звітну дату. Вимоги по відстроченому податку відображаються в тій мірі, у якій існує ймовірність того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для покриття тимчасових різниць, неприйнятих витрат по податках і невикористаних податкових пільг. Розмір вимог по відстроченому податку зменшується в тому розмірі, у якому не існує більше ймовірності того, що буде отримана відповідна вигода від реалізації податкових вимог.

 

Операційні сегменти

Кредитна спілка в силу своїх особливостей та складеною практикою організації займається одним видом діяльності. У зв’язку з цим господарчо-галузеві сегменти не виділені.

Кредитна спілка займається реалізацією товарів та послуг тільки на території України, в зв’язку з цим географічні сегменти не виділяються.

У разі розширення масштабів діяльності кредитної спілки та при появі нових видів діяльності вона буде представляти фінансову звітність у відповідності з МСБО8.

 

Форми фінансової звітності

Формат фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату фінансових звітів, наводить перелік показників, які необхідно наводити в кожній формі звітності та у примітках.

Перелік та назви форм фінансової звітності кредитної спілки відповідають вимогам, встановлений НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Розкриття додаткової інформації, як це передбачено СМФЗ/МСБО, здійснюється у примітках до річної фінансової звітності.

Кредитна спілка визначає форми представлення   фінансової звітності:

— Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається методом поділу активів та зобов’язань на поточні та довгострокові; у ньому відображаються активи, зобов’язання та власний капітал кредитної спілки. Згортання статей фінансових активів та зобов’язань: є неприпустимим, крім випадків,  передбачених  МСФЗ (наприклад, якщо кредитна спілка має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно). Актив відображається в балансі за умови,  що оцінка  його може   бути   достовірно   визначена   і  очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням. Зобов’язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно  визначена  та  існує  ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням  активів  або  зобов’язань,  які  призводять до його зміни. Оцінка  та  подальше  розкриття  окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними МСФЗ.Рівень суттєвості обраний кредитною спілкою та зафіксований в його обліковій політиці встановлений на рівні 10% від валюти балансу.

— Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за  класифікацією основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким, витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи наприклад витрат на збут або адміністративну діяльність.

Рівень суттєвості обраний Кредитною спілкою та зафіксований в його обліковій політиці встановлений на рівні 10% від доходу від будь-якої діяльності  кредитної спілки.

— Звіт про зміни у власному капіталі подається в розгорнутому форматі;

-Звіт про рух грошових коштів складається відповідно з МСБО 7 прямим методом. Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень або виплат формується на підставі облікових записів кредитної спілки;

— Примітки до фінансової звітності складаються відповідно з обов’язковими вимогами до розкриття інформації, викладених у всіх МСБО/МСФЗ.

 

Виправлення сум попередніх періодів

У поданій фінансовій звітності немає виправлення сум попередніх періодів.

 

Події після дати балансу

Під подіями після дати балансу кредитна спілка розуміє всі події до дати затвердження фінансової звітності до випуску, навіть якщо ці події відбуваються після оприлюднення фінансового результату чи іншої вибіркової фінансової інформації. Керуючись положеннями МСБО 10 під затвердженням фінансової звітності до випуску кредитна спілка розуміє дату затвердження річної фінансової звітності спостережною радою. Кредитна спілка розділяє події після дати балансу на такі, що вимагають коригування після звітного періоду, та такі, що не вимагають коригування після звітного періоду. Дата затвердження фінансової звітності до випуску та інформація про події після дати балансу наведені у примітці 16.

 

Додаткові класифікації та оцінки, що стосуються кредитного портфеля

Відповідно до вимог регулятора та Положення про фінансові послуги, кредитна спілка класифікує кредитний портфель за цільовим призначенням, за строками надання та виділяє та контролює кредити, які відносяться до кредитів з великим ризиком. Інформація щодо класифікації кредитного портфеля за цільовим призначенням у розрізі наданих кредитів, залишків по кредитах, пролонгованих кредитах та прострочених кредитах 2-4 рівня прострочення викладена у рядках 011-0153, графах 3-11 додатку 6 до Звітних даних «Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки», що входять до складу річної звітності кредитної спілки, яку кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг. Інформація щодо кредитів з великим ризиком відображена в графах 14-15 додатку 6 до Звітних даних «Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки», що входять до складу річної звітності кредитної спілки, яку кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг.

 

Управління ризиками

Відповідно до Політики з управління ризиками, що затверджена спостережною радою кредитної спілки, кредитна спілка ідентифікує ризик ліквідності, ринковий ризик та кредитний ризик, як основні можливі ризики діяльності кредитної спілки.

Ризик ліквідності стосується наявності достатніх коштів для повернення внесків і погашення інших фінансових зобов’язань, пов’язаних із фінансовими інструментами, при настанні терміну їхнього погашення.

Виникає через неспроможність кредитної спілки запобігти зменшенню обсягів зобов’язань або фінансувати збільшення кредитного портфеля. Визначається обсягом неотриманих доходів у разі вимушеного продажу активів за поточною вартістю для покриття розриву ліквідності або розміром надлишкових витрат, які понесені у разі вимушеного залучення пасивів для вирішення проблем, пов’язаних з нестачею ліквідних активів.

Основним органом управління ризиком ліквідності є правління кредитної спілки, до повноважень якого входить прийняття управлінських рішень з управління ліквідністю, розробка пропозицій щодо залучення коштів тощо.

Для управління ризиком ліквідності кредитна спілка використовує наступні методи:

 • контроль за фінансовими нормативами щодо ліквідності відповідно до вимог Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
 • обмеження щодо залучення короткострокових фінансових зобов’язань або обмеження щодо довгострокового кредитування;
 • впровадження збалансованої процентної політики, яка зорієнтована на довгострокове залучення та короткострокове кредитування.

Аналіз фінансових активів та фінансових зобов’язань за строками погашення наведено в окремій таблиці Примітки 10

Ринковий ризик

Ринковий ризик — ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.

Враховуючи те, що процентні ставки за кредитами та внесками не залежать від коливань відсоткових ставок або валютних курсів, кредитна спілка вважає ринковий ризик несуттєвим. Кредитна спілка нараховує відсотки за фіксованими процентними ставками відповідно до процентної політики, встановленої спостережною радою.

Кредитний ризик

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик виникає в результаті кредитних операцій кредитної спілки з членами, внаслідок яких виникають фінансові активи.

Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети одержання максимально можливих доходів при мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного і якісного аналізу кредитного портфеля кредитної спілки. Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються Положенням кредитної спілки про фінансові послуги та окремими рішеннями спостережної ради.

Цілями управління кредитним ризиком є:

-участь у затвердженні та нагляд за всіма кредитними зобов’язаннями позичальників відповідно до внутрішніх процедур.

-забезпечення збалансованої структури загального кредитного портфеля;

-забезпечення належного формування резервів у відповідності з прийнятими ризиками.

Кредитний ризик мінімізується за рахунок формування резервів, лімітування кредитних операцій, формування ефективної процентної політики, постійного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля, диверсифікації кредитного портфеля, підтримки на достатньому рівні власного капіталу.

Методами управління кредитним ризиком є:

-вивчення та оцінка кредитоспроможності позичальника;

-забезпечення кредитів;

-спостереження за дебіторською заборгованістю (моніторинг);

-диверсифікація та/або концентрація кредитного портфеля;

-створення резервів.

Дані методи взаємозалежні, часто випливають один з одного та доповнюють один одного, тому для найбільш ефективних результатів кредитна спілка практикує їх комплексне застосування.

Для оцінки та аналізу фактичного рівня кредитного ризику використовуються обов’язкові вимоги до виміру кредитного ризику, встановлені відповідними Розпорядженнями регулятора, зокрема, Розпорядження №7.

Кредитна спілка здійснює контроль за виконанням вимог Нацкомфінпослуг до кредитних спілок, визначених Розпорядженням №7, поопераційно, щоденно та щомісячно.

У процесі управління кредитним ризиком беруть участь наступні структурні підрозділи кредитної спілки:

-правління кредитної спілки,

-кредитний комітет.

Загальне управління кредитним ризиком покладене на кредитний комітет кредитної спілки.

До основних функцій кредитного комітету належить аналіз структури кредитного портфеля та необхідного розміру резерву покриття втрат від неповернених позичок, прийняття рішень щодо заходів із повернення простроченої та безнадійної заборгованості.

Поточне управління кредитним ризиком здійснюється правлінням кредитної спілки.

Основними завданнями поточного управління є забезпечення кредитної діяльності, економічно доцільне і оптимальне розміщення наявних ресурсів, контроль за кредитною діяльністю відокремлених підрозділів кредитної спілки, оцінка кредитного ризику та розрахунок резерву покриття втрат від неповернених позичок. Правління визначає вартість заставного майна, бере участь у здійсненні перевірок за станом заставленого майна, організує продаж заставленого майна.

Деталізація інформації щодо кредитного ризику та розрахунки нормативів якості активів наведено у окремій таблиці  Примітки 10.

 

 1. Основи оцінки, застосовані під час складання фінансової звітності

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок.

Оцінки в основному включають:

— Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів»- Кредитна спілка переглядає балансову вартість необоротних матеріальних активів ( в основному основних засобів) для визначення ознак знецінення;

— Термін корисного використання основних засобів – Кредитна спілка визначає строки корисного використання не рідше ніж 1 раз на рік, на кінець кожного фінансового року та якщо очікуються відхилення від попередніх оцінок, зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;

— Резерв під сумнівну заборгованість – Кредитна спілка  визначає створює чи не створює резерв під сумнівні борги для покриття можливих збитків.

 

 1. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансовий стан

6.1 Основні засоби та нематеріальні активи (рядки 1000-1012)

Основні засоби та нематеріальні активи оприбутковуються за первісною вартістю, яка включає всі витрати по їх придбанню та виготовленню.  Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації. В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Нематеріальні активи» (рядки 1000-1002)

 

тис.грн.

Групи нематеріальних активів Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року, тис.грн.
первісна вартість накопичена амортизація первісна  вартість накопичена амортизація первісної  вартості накопиченої амортизації первісна  вартість накопичена амортизація
Ліцензії на здійснення діяльності з 28.06.2015 строк експлуатації не обмежений 5 2 5           10 2
Програмне забезпечення                      
Разом 3 2 5             10 2

 

Строки експлуатації, встановлені для нематеріальних активів, крім ліцензії на здійснення діяльності 5 років

 

Метод нарахування амортизації прямолінійний
статті  звіту про сукупні доходи, в які включено амортизацію нематеріальних активів 2130, 2515
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності немає
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів немає
вартість створених кредитною спілкою нематеріальних активів немає
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності немає

 

В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Основні засоби» (рядки 1010-1012)
II. Основні засоби

тис.грн.

Групи основних засобів строки експлуатації (років) Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі ліквідаційна вартість
первісна (переоці-
нена) вартість
знос первісна (переоці-
нена) вартість
знос первісної  вартості зносу первісна вартість знос одержані за фінансовою орендою Передані у операційну оренду
первісна вартість знос первісна вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Земельні ділянки                            
Інвестиційна нерухомість                              
Будинки, споруди та передавальні пристрої 25 2450 41   2450 131                     10%
Машини та обладнання  5-10 217 66 96     57       313 123         о
Транспортні засоби  10-15     746     25       746 25         10%
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4-6                               о
Інші основні засоби 6                               о
Бібліотечні фонди                              
Малоцінні необоротні матеріальні активи 63 53 44     29       107 82        
Разом 2730 160 886 2450 131 111       1166 230        

 

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
первісна вартість повністю амортизованих основних засобів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

 

Основні засоби та нематеріальні активи, наведені в таблиці, належать кредитній спілці, обмеження щодо володіння, користування та розпорядження відсутні, ці активи в заставу не надані. Основнi засоби облiковуються на  балансi кредитної спілки на початок звiтного перiоду за первiсною вартiстю 2730 тис. грн. та зносом – 160 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду за первiсною вартiстю 1166 тис. грн. та зносом – 230 тис. грн. Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%.

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди — до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; машини та обладнання — до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик;  транспортнi засоби — до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик.  Всi основнi засоби власнi, на балансі орендовані засоби не обліковуються.

 

Зменшення корисності активів

У 2017 році кредитна спілка провела  процедуру тестування  активів на знецінення.  Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів  суттєво не відрізнялась від їх справедливої вартості.  Послідовно аналізуючи зазначені згідно МСФЗ 36 «Знецінення активів» ознаки можливої наявності знецінення, зазначаємо що активи кредитної спілки нормально експлуатуються, знаходяться в доброму стані. Немає підстав вважати, що вартість комплексу активів знизилася більше, ніж передбачалось, виходячи з нормальних умов його експлуатації, зменшення корисності не було, переоцінки не проводилося. Згідно до Наказу №16 від 03.11.2017р. в кредитній спілці відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV  а також наказу про облікову політику кредитною спілкою була проведена  інвентаризація активів і зобов’язань  станом на 30.11.2017 р. За результатами  інвентаризації не було виявлено ні нестач, ні перевищення, не виявлено активів та зобов’язань  які не відповідають критеріям визнання,   інвентаризація у повному обсязі  не  виявила  порушень.

 

6.2   Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (рядок 1035)

Кредитна спілка не має довгострокових фінансових інвестицій, кредитна спілка не є членом ОКС.

 

6.3    Довгострокова дебіторська заборгованість (рядок 1040)

У складі довгострокової дебіторської заборгованості відображено частину кредитного портфеля кредитної спілки за фактичним терміном погашення пізніше ніж 31.12.2018 року . Довгострокова дебіторська заборгованість  відображена у сумі 165 тис. грн. Резерв покриття втрат від неповернених позичок на таку довгострокову заборгованість не формувався.

 

6.4  Інші необоротні активи (рядок 1090)

Кредитна спілка не має інших необоротних активів.

 

6.5 Запаси (рядок 1100)

Рух запасів за видами за 12 місяців 2017 року:

тис. грн.

Основні та допоміжні виробничі запаси (канцелярські матеріали)
Станом на 01 січня 2017 року
Надходження 220
Вибуття 220
Станом на 31 грудня 2017 року

Аналогічний період минулого року

Основні та допоміжні виробничі запаси (канцелярські матеріали)
Станом на 01 січня 2016 року
Надходження 183
Вибуття 183
Станом на 31 грудня 2016 року

Аналогічний період минулого року

Основні та допоміжні виробничі запаси (канцелярські та офісні матеріали)
Станом на 01 січня 2015 року
Надходження 183
Вибуття 183
Станом на 31 грудня   2015 року

 

6.6 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок 1125) тис.грн.

Найменування показника  

 

Станом на 01.01.2015р.

Станом на 31.12.2015р. Станом на 31.12.2016р.  

Станом на 31.12.2017р

Розрахунки з вітчизняними постачальниками   21 55 429
Разом   21 55 429

 

6.7 Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155) тис.грн.

 

Найменування показника  

 

Станом на 01.01.2015р.

Станом на 31.12.2015р. Станом на 31.12.2016р.  

 

Станом на 31.12.2017р.

 

Залишок основної суми за кредитами   7574 17320 22540 25388
Сума фактично сформованого резерву покриття втрат від неповернених позичок   9 1081 1595  

1147

Залишок нарахованих, але несплачених процентів за кредитами 1747 3107 1696  

1578

Сума фактично сформованого РЗПВ на нараховані проценти та іншу поточну дебіторськуу заборгованість   1563 2885  

2606

Сума заборгованості позичальників за держмитом та іншими судовими витратами   1 79 107  

154

 

Інша дебіторська заборгованість ( проданий основний засіб)   757
Розрахунки за претензіями   4 4 0
Разом   9317 17866 19863 24124

 

6.8    Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160) Кредитна спілка не має поточних фінансових інвестицій.

 

6.9   Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165) Складові статті Гроші та їх еквіваленти, відображеної у рядку 1165, наведено у таблиці нижче:

тис.грн.

Найменування показника Станом на

01.01.2015р.

Станом на 31.12.2015р. Станом на 31.12.2016р Станом на 31.12.2017р
Готівка 114   1130  341 56
Поточний рахунок у банку 66    4 76 1029
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів 8 1 0
Разом 188    1135 417 1085

 

6.10  Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (рядок 1200)

Активи, утримувані для продажу з урахуванням вимог МСФЗ 5, оцінюються за балансовою вартістю. У цій фінансовій звітності активи, утримувані для продажу, відображені за балансовою вартістю.

тис.грн.

Найменування показника Станом на

01.01.2015р.

Станом на

31.12.2015р.

Станом на

31.12.2016р.

Станом на

31.12.2017р.

Необоротні активи утримувані для продажу та групи вибуття 2322 2872
Всього 2322 2872

 

До необоротних активів утримуваних для продажу Кредитна спілка відносить Нерухоме майно, що набуте Спілкою у власність в порядку задоволення забезпечених вимог кредитора на підставі ст. 37 Закону України «Про іпотеку».

Підставою для набуття права власності на майно є договори іпотеки № б/н від № б/н від 06.10.2016р., № б/н від 01.08.2016р., №б/н від 06.03.2017р., посвідчені приватним нотаріусом.

На підставі заяви Спілки про реєстрацію права власності на нерухоме майно, в порядку передбаченому ст. 37 Закону України «Про іпотеку» — державним реєстратором приймається рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та вноситься відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відповідно до вимог Закону України «Про іпотеку» — Іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності.

 

 

6.11   Зареєстрований (пайовий) капітал (рядок 1400)

Відповідно до МСБО 32, у якості пайового капіталу кредитна спілка визнає обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки. Рух таких внесків відображено у Звіті про власний капітал у графі 3.

 

6.12  Додатковий капітал (рядок 1410)

Відповідно до МСБО 32, у складі додаткового капіталу кредитна спілка визнає внески членів кредитної спілки з обов’язковою сплатою, які повертаються тільки при припиненні членства. Рух таких внесків відображено у Звіті про власний капітал в графі 3.

 

6.13   Резервний капітал (рядок 1415)

Кредитна спілка формує резервний капітал відповідно до Положення про фінансове управління. Джерела формування резервного капіталу передбачені Статутом та

 

Положенням про фінансове управління. Рух коштів резервного капіталу відображено у Звіті про власний капітал у графі 6.

 

6.14   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420)

У цій фінансовій звітності, відповідно до вимог МСФЗ, кредитна спілка вираховує фінансовий результат методом нарахування та за принципом відповідності доходів та витрат. Використання нерозподіленого прибутку протягом 2017 року відображено у Звіті про власний капітал у графі 7.

 

6.15  Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515)

У складі інших довгострокових зобов’язань кредитна спілка відображає внески (вклади на депозитні рахунки членів кредитної спілки за фактичним терміном погашення пізніше ніж 31 грудня 2018р.у сумі 7053 тис. грн. та нараховані, але не сплачені відсотки станом на 31 грудня 2017р. у сумі 387 тис. грн.

 

6.16   Довгострокові забезпечення (рядок 1520)

Кредитна спілка не формує довгострокових забезпечень.

 

6.17  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610)

Кредитна спілка не має поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

 

6.18  Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом, страхування та з оплати праці (1620,1625,1630)

Податки до сплати включали наступні види податків:

тис.грн.

 Найменування показника Станом

на 01.01.2015

Станом

на 31.12.2015

Станом

 на 31.12.2016

Станом

 на 31.12.2017

Податок з доходів фізичних осіб 46 39 126 232
Податок на прибуток 10 36
Військовий збір 1 10 19
Акцизний збір
Розрахунками зі страхування 2
Всього 46 40 146 289

 

Кредитна спілка не має простроченої заборгованості з виплати заробітної плати. Кредитна спілка своєчасно та в повному обсязі сплачує податки на заробітну плату та депозитні внески. Станом на 31.12.2017 р. у звітності відображено нараховану заробітну плату за грудень, нарахований податок з доходів фізичних осіб та інших обов’язкових платежів, які будуть сплачені в січні 2018 р.

 

6.19  Поточні забезпечення (рядок 1660)

Деталізація статті Поточні забезпечення наведена в таблиці нижче:

тис.грн.

Види забезпечень і резервів Залишок на початок року Створено в звітному році Використано в звітному році Сторновано в звітному році Залишок на кінець року
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 17 24 6 11 24
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  —  —  —  —
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів  —  —
Забезпечення за юридичними зобов’язаннями (укладеними договорами), що відносяться до діяльності у звітному році
Разом 17 24 6 11 24

 

6.20       Інші поточні зобов’язання (рядок 1690)

Деталізація статті Інші поточні зобов’язання наведена в таблиці нижче:

тис.грн.

Найменування показника  

Станом

на 01.01.2015р.

Станом

на 31.12.2015р.

Станом

на 31.12.2016р.

 

Станом

на 31.12.2017р.

Внески членів на додаткові пайові внески за амортизованою вартістю
Необов’язкові добровільні  Пайові внески 313 13244 11073 13809
Поточні зобов’язання за внесками (вкладами) на депозитні рахунки за амортизованою вартістю 513
Поточні зобов’язання перед юридичними особами за амортизованою вартістю
Інша поточна кредиторська заборгованість (відсотки нараховані на додаткові пайові внески) 1280 131 569 1681
РАЗОМ 1593 13375 11642 16003

 

7    Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

тис.грн.

Статі 12 місяців 2015р. 12 місяців 2016 року 12 місяців  2017 року
Собівартість наданих послуг  
Інші операційні доходи (проценти, пеня, відшкодування раніше списаних активів) 6615 12334 14337
Інші фінансові доходи (відсотки нараховані за розміщення коштів на депозитному рахунку в банку)

 

21 54 21

 

Інші доходи (доходи отримані від продвжу необоротних активів утримуваних для продажу) 114 470 413
Інші фінансові витрати в т.ч.:

Нарахування % по депозитам

Нарахування на додаткові пайові внески

1897

1897

2161

1119

1042

 

5249

632

4617

Інші операційні витрати  (рекламні, інформаційно консультаційні, збиток від продажу необ. активів утримуваних для продажу, господарські витрати, формування РСБ та РЗПВ) 4513 10101 8635
Інші витрати (списання сумнівних боргів)

 

7.1    Інші операційні доходи, інші фінансові доходи, інші доходи (рядки 2120, 2220, 2240)

Дохід у фінансовій звітності кредитної спілки визнається методом нарахування. Проценти за кредитами визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Коли виникає невизначеність щодо отримання нарахованих процентів, які були визнані доходом, такі проценти визнаються як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.

Доходи включаються до складу Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на підставі принципів нарахування і відповідності відображення в бухгалтерському обліку і звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

Деталізація статей: інші операційні доходи, інші фінансові доходи та інші доходи  наведена в таблиці нижче:

тис.грн.

Найменування показника Станом на

31.12.2015р.

Станом на

31.12.2016р.

Станом на

31.12.2017р.

Нараховані проценти за кредитами, пеня 6615 11684 12292
Зменшення РСБ на нараховані проценти

на іншу дебіторську заборгованість

на списані раніше активів

650 2045

153

1190

 

702

Інші фінансові доходи (відсотки нараховані за розміщення коштів на депозитному рахунку в банку) 21 54 21
Інші доходи (доходи отримані від продвжу необоротних активів утримуваних для продажу)  

114

470 413
Разом доходи 6750 12858 14771

 

7.2   Адміністративні витрати, інші операційні витрати та фінансові витрати (рядки 2130, 2180, 2250)

Визнання витрат у фінансовій звітності кредитної спілки здійснюється за принципом нарахування. Кредитна спілка аналізує витрати із застосуванням класифікації, яка базується на характері витрат. У фінансовій звітності витрати на сплату відсотків визнаються, обчислені за допомогою методу ефективного відсотка. Суми, розподілені на додаткові пайові внески, у фінансовій звітності відображаються у складі фінансових витрат. Витрати визнаються на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів, що припускає одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або інших подій. Витрати включаються до складу Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на підставі принципів нарахування і відповідності відображення в бухгалтерському обліку і звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

Деталізація статей витрат Адміністративні витрати, Інші операційні витрати та Фінансові витрати наведена в таблиці нижче:

 

Найменування показника Станом на

31.12.2015р.

Станом на 31.12.2016р. Станом на 31.12.2017р.
Адміністративні витрати
Матеріальні витрати 142 157 205
Витрати на виплати працівникам 170 283 281
Витрати на амортизацію 28 98 201
Інші адміністративні витрати
Разом Адміністративні витрати 340 538 687
Інші операційні витрати
Витрати на нарахування резерву покриття втрат від неповернених позичок 1072 514 243
Витрати на списання процентів по кредитах
Витрати на сплату штрафних санкцій
Витрати на нарахування РСБ таРЗПВ  на нараховані проценти за МСФЗ 1563 1972 1063
Інші витрати — оренда, утримання офісу, забезпечення діяльності 1878 7625 7329
Разом Інші операційні витрати 4513 10111 8635
Фінансові витрати
Нараховані проценти на внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки 1897 1119 632
Нараховані відсотки на додаткові пайові внески 1042 4617
Нараховані проценти за фінансовими зобов’язаннями перед юридичними особами  —
Разом Фінансові витрати 1897 2161 5249
Разом витрати 1773 12810 14571

Кредитною спілкою були понесені інші операційні  витрати, які складаються з витрат пов’язаних зі сплатою різного виду послуг.

 

Податки на прибуток

Поточна ставка податку на прибуток  у 2017 році складала 18%. У  2017 році в кредитній спілці не виникали ВПА (відстрочені податкові активи) чи ВПЗ (відстрочені податкові зобов’язання).

Податкове законодавство – в даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно різноманітних податків та зборів, які стягуються як державними так і місцевими органами влади. Податки, які застосовуються, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, акциз та інші податки та збори. Закони, які регулюють ці податки часто змінюються, а їх   положення часто нечіткі або не розроблені, існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм, що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Ці факти створюють податкові ризики, значно перевищуючі ризики в країнах з більш розвиненими податковими системами.

Інтерпретації керівництвом кредитної спілки законодавства застосовного до операцій та діяльності кредитної спілки може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Події що відбувалися і відбуваються в Україні вказують на те, що податкові органи  можуть зайняти більш жорстку позицію при інтерпретації законодавства та перевірці податкових розрахунків. Як наслідки можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.

Як результат цього активи та операційна діяльність кредитної спілки можуть підлягати ризику в разі будь-яких несприятливих змін у політичному та економічному середовищу.

Податкові ризики – ризики, що виникають у разі прийняття кредитною спілкою позицій щодо розрахунку податку на прибуток, та можуть бути оскаржені податковими органами і призвести до нарахування податків, штрафів, до зміни наявних податкових збитків чи прибутків,  за оцінкою   керівництва  кредитної спілки  знаходяться у звичайних  невизначених   межах з низькою  ймовірністю реалізації.

 

 1. Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт щодо руху грошових коштів кредитної спілки за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових  коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та не операційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

тис.грн.

Статті 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Надходження від реалізації продукції (товарів, послуг)
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження фінансових установ від повернених позик 13724 23373 42892
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Інші надходження (проценти, пеня) 24692 36547 20976
Витрачання на оплату товарів, робіт, послуг 1582 4941 5030
Витрачання на оплату праці 107 166 167
Витрачання на відрахування на соціальні заходи 70 54 50
Витрачання на оплату зобов’язань з податків та зборів 358 427 960
Витрачання фінансових установ на надання позик 26218
Інші витрачання 36222 53174 31781
Чистий рух коштів від операційної діяльності 24 1211 -338
Надходження від реалізації фінансових активів 4303 14406
Надходження від отриманих відсотків
Надходження від погашення позик
Витрачання на придбання фінансових інвестицій 4010 14350
Витрачання на придбання необоротних активів 58 2578
Витрачання на надання позик
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 235 -2522
Надходження від власного капіталу 472 593 1006
Інші надходження 2
Інші платежі    
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 472 593 1006
Чистий рух грошових коштів за звітний період 731 -718 668
Залишок коштів на початок року 404 1135 417
Залишок коштів на кінець року 1135 417 1085

8.1    Надходження фінансових установ від повернення позик (рядок 3055)

В статті Надходження фінансових установ від повернення позик кредитна спілка відображає погашення по основній сумі кредитів, здійснені грошовими коштами.

 

8.2     Інші надходження (рядок 3095)

Деталізація статті Інші надходження наведена в таблиці нижче:

тис.грн.

Найменування показника Станом на

31.12.2015р

Станом на

31.12.2016р.

Станом на 31.12.2017р.
Сплачені проценти за кредитами 4563 7762 8526
Надходження від юридичних осіб
Залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки 1232 7049
Внесення додаткових пайових внесків 16988 11747 7678
Внесення зворотніх цільових внесків у додатковий капітал 10937
Відшкодування судових витрат 2 10
Інше (продаж необоротних активів утримуваних для продажу, інше) 1901 6099 6275
Разом інших надходжень 24692 36547 29538

 

8.3  Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (рядок 3100)

В статті Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) кредитна спілка відображає сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи, необхідні для забезпечення діяльності кредитної спілки.

 

8.4   Витрачання на оплату праці (рядок 3105)

В статті Витрачання на оплату праці кредитна спілка зазначає фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників.

 

8.5    Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (рядок 3110)

В статті Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи відображається фактично сплачений Єдиний соціальний внесок.

 

8.6   Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів (рядок 3115)

В статті Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів зазначаються фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов’язкових платежів.

 

8.7 Інші витрачання (рядок 3190)

Деталізація статті Інші витрачання наведена в таблиці нижче:

тис.грн.

Найменування показника Станом на 31.12.2015р. Станом на 31.12.2016р. Станом на 31.12.2017р
Повернення внесків членам кредитної спілки 5627 866 1460
Виплата процентів за внесками (вкладами) на депозитні рахунки та пайовим внескам членам кредитної спілки 1923 99 2575
Погашення фінансових зобов’язань перед юридичними особами
Сплата процентів по фінансових зобов’язаннях юридичним особам
Сплата судового збору 26 94 94
Повернення додаткового пайового внеску 4057 9618 9618
Надання кредитів членам КС 24142 26218 27177
Інше (цільовий внесок в додатковий капітал) 447 9388 3260
Разом інших надходжень     36222 53174 44184

 

8.8 Інформація, що підтверджує надходження коштів в результаті інвестиційної діяльності (рядок 3200)

В статті надходження від реалізації фінансових інвестицій зазначається фактично повернута сума депозитного внеску, яка  була розміщена на депозитному рахунку в банку.

 

8.9 Інформація, що підтверджує витрачання коштів в результаті інвестиційної діяльності (рядок 3255, 3260)

 

Деталізація  наведена в таблиці нижче:

тис.грн.

Найменування показника Станом на

31.12.2015р

Станом на 31.12.2016р Станом на 31.12.2017р
Витрачання на придбання фінансових інвестицій  

4010

14350 13820
Витрачання на придбання необоротних активів 58 2578
Разом витрачання коштів в результаті інвестиційної діяльності  

4068

16928 13820

 

8.10 Інформація, що підтверджує надходження коштів у результаті фінансової діяльності. рядки (3300, 3340)

Деталізація наведена в таблиці нижче:

тис.грн.

Найменування показника Станом на

31.12.2015р

Станом на 31.12.2016р Станом на 31.12.2017р
Сплата внеску в резервний капітал  

472

593 504
Сплата внеску в додатковий капітал 502
Інші надходження 2
Разом надходження 474 593 1006

 

 1. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про власний капітал

У Звіті про власний капітал кредитна спілка відображає рух власного капіталу в розрізі складових капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ.

По графі 3:

В рядку 4240 відображаються внесені членами кредитної спілки внески до пайового капіталу, які можуть бути повернені тільки при припиненні членства. В рядку 4275 відображаються внески, повернені особам, які припинили членство в кредитній спілці, або визнані до повернення та переведені до складу зобов’язань кредитної спілки.

По графі 5:

В рядку 4240 відображаються внесені членами кредитної спілки  необов’язкові зворотні внески до цільового капіталу, які формують додатковий капітал кредитної спілки

По графі 6:

В рядку 4210 зазначається сума відрахувань до резервного капіталу за рішеннями органів управління, зокрема, за рішенням спостережної ради 0,00 грн. За рішенням загальних зборів 48 тис.грн.

В рядку 4240 відображаються внески членів в резервний капітал відповідно до Статуту кредитної спілки та внутрішніх положень.

По графі 7

У рядку 4100 відображено фінансовий результат діяльності, визначений у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В рядку 4210 відображено відрахування до резервного капіталу.

Графи 4, 8 та 9 кредитною спілкою не заповнюються.

Тис.грн.

Стаття Зареєстрований капітал Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Всього
Залишок на 01.01.2017 року 2 9990 3137 290 13419
Коригування:
Виправлення помилок
Скоригований залишок на 01.01.2017
Чистий прибуток(збиток) за 2017рік 164 164
Прибуток використаний на формування  РК 48 -48 -48
Залишок на 31.12.2017 1 1759 3690 406 5856

Порівняльна інформація                                                                                                      Тис.грн.

Стаття Зареєстрований капітал Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Всього
Залишок на 01.01.2016 року 2 1243 1543 2788
Коригування:
Виправлення помилок
Скоригований залишок на 01.01.2016 2 1243 1543 2788
Чистий прибуток(збиток) за 2016 рік 48 48
Прибуток використаний на формування  РК -1301 -1301
Залишок на 31.12.2016 2 9990 3137 290 13419

Порівняльна інформація

Стаття Зареєстрований капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Всього
Залишок на 01.01.2015року 315 492 1822 2629
Коригування:
Зміна облікової політики -313 -313
Скоригований залишок на 01.01.2015 2 492 1822 2316
Прибуток використаний на формування РК -279
Чистий прибуток(збиток) за 2015 рік
Залишок на 31.12.2015 2 1243 1543 2788

 

 

Розрахунок нормативів достатності капіталу та платоспроможності
2.2.1. Достатність капіталу Капітал кредитної спілки не може бути меншим, ніж 10 відсотків від суми її загальних зобов’язань. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня. На дату звітності фактичне значення нормативу становить 208,42 %
2.2.2. Коефіцієнт платоспроможності Коефіцієнт платоспроможності визначається як співвідношення регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної спілки до сумарних активів, зважених за ступенем ризику та суми залишку зобов’язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем, зважених за ступенем ризику. Нормативне значення не менше 7-8%. Станом на дату звітності фактичне значення нормативу становить 21,4%
2.2.4. Мінімальний розмір резервного капіталу Змінами до Розпорядження №7 від 16.01.2004р., встановлена вимога щодо мінімального розміру резервного капіталу в розмірі 10% від зобов’язань кредитної спілки, норматив треба досягти до 31.03.2016р. На дату звітності фактичне значення нормативу складає _12,75___%

 

 1. Управління ризиками

На думку керівництва кредитної спілки станом на 31 грудня 2017 року відповідні положення законодавства інтерпретовані коректно, вірогідність збереження фінансового положення, в якому знаходиться кредитна спілка в зв’язку з податковим, валютним та митним законодавством, являється високою. Для тих випадків коли на думку керівництва кредитної спілки, є значні сумніви в збереженні вказаного положення кредитної спілки  в фінансовій звітності визнані належні зобов’язання.

 

В процесі своєї господарської діяльності кредитна спілка схильна до  ряду  ризиків, що притаманні як сфері професійної діяльності зокрема так і господарській діяльності в цілому.  Загальна політика кредитної спілки по управлінню ризиками націлена на мінімізацію потенційних наслідків для кредитної спілки.

Система управління ризиками кредитної спілки складається з сукупності визначених правил та процедур, спрямованих на виявлення, оцінку та управління ризиками діяльності з урахуванням її профілю ризиків (сукупності властивих її видів ризику).

Система відповідних заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків  складається з таких елементів:

 • внутрішній контроль/аудит (відповідальний працівник)
 • корпоративне управління (організаційна структура, підпорядкування та функції посадових осіб та працівників, розподіл прав і обов’язків, правила та процедури прийняття рішень, щодо діяльності та контролю).

Серед ризиків кредитна спілка визначає  істотні ризики  для неї, тобто реалізація яких буде мати істотний вплив  на діяльність або фінансовий стан, визначає заходи щодо запобігання та мінімізації впливу. Кредитна спілка  істотним для себе розглядає кредитний, ринковий, операційний ризик та ризик ліквідності.

Система управління ризиками розроблена та затверджена вищим органом управління, є внутрішнім документом, що регламентує функціонування та визначає профіль  ризиків і систему заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків на діяльність кредитної спілки, а також встановлює права, обов’язки та розподіляє відповідальність у процесі управління ризиками.

До ризиків, які можуть виникати при провадженні професійної діяльності належать такі їх види:

Загальний фінансовий ризику (ризик банкрутства) – ризик неможливості продовження діяльності кредитної спілки, яке може виникнути при погіршенні фінансового стану кредитної спілки, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності всі внаслідок перевищення витрат над доходами

Операційний ризик – ризик виникнення збитків, які є наслідком недосконалої роботи внутрішніх процесів та систем кредитної спілки, її персоналу або результатом зовнішнього впливу. Операційний ризик включає  ризик персоналу, інформаційно-технологічний ризик, правовий ризик.

Ризик втрати ділової репутації – ризик виникнення збитків, пов’язаних зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів кредитної спілки через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття кредитної спілки, зокрема її фінансової стійкості, якості послуг, що надаються, або її діяльності в цілому, який може бути наслідком реалізації інших ризиків

Стратегічний ризик – ризик виникнення збитків, які пов’язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку кредитної спілки.

Кредитний ризик – ризик виникнення в  кредитній спілці фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов’язань перед кредитною спілкою відповідно до умов договору. Розмір збитків у цьому випадку пов’язаний із сумою невиконаного зобов’язання

 

 1. 753/2670/17, 08.02.2017р. Про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та виселення. Залишено без розгляду за заявою позивача у зв’язку із врегулюванням спору.
 2. 759/3120/17, 23.02.2017р. Про стягнення збитків, апеляційний розгляд.
 3. 754/13815/17, 29.06.2017р. Про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та виселення. Розгляд в першій інстанції.
 4. 761/27831/17, 26.07.2017р. Про стягнення заборгованості. Розгляд в першій інстанції.
 5. 753/14271/17, 26.07.2017р. Про стягнення заборгованості. . Залишено без розгляду за заявою позивача у зв’язку із врегулюванням спору.
 6. 753/99/18, 28.12.2017р. Про стягнення заборгованості. Розгляд в першій інстанції.
 7. 756/62/18, 28.12.2017р. Про стягнення заборгованості. Розгляд в першій інстанції.
 8. 756/63/18, 28.12.2017р. Про стягнення заборгованості. Призначено склад суду.

Ринковий ризик – ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов’язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв’язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку. Ринковий ризик включає процентний ризик, пайовий ризик, валютний ризик, товарний ризик.

Ризик ліквідності – ризик виникнення збитків в кредитній спілці у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання нею в повному обсязі своїх фінансових зобов’язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів.

Особливим видом ризику є системний ризик – ризик виникнення збитків у значної кількості установ, який обумовлений неможливістю виконання ними своїх зобов’язань у зв’язку з невиконанням (несвоєчасним виконанням) зобов’язань однією установою внаслідок реалізації у неї кредитного ризику, ризику ліквідності або іншого ризику. Системний ризик несе загрозу порушення діяльності всієї фінансової системи.

 

Управління ризиками

Ризик персоналу як складової операційного ризику

 Заходи для запобігання та мінімізації впливу ризику персоналу кредитної спілки:

-виважена політика підбору кваліфікованих кадрів

-встановлення жорсткіших критеріїв відбору персоналу  та додаткових вимог до кваліфікації та дисципліні

-проведення навчання та підвищення кваліфікації

-обмеження доступу до інсайдерської інформації та інформації з обмеженим доступом

— перевірка правомірності та безпомилковості  проведення операцій

-чітке розмежування повноважень та обов’язків

-контроль за дотриманням визначених посадових інструкцій

-наявність таких інструкцій

-встановлення ефективних процедур вирішення конфліктів

Ризик інформаційно-технологічного впливу як складової операційного ризику

 Заходи для запобігання та мінімізації впливу ризику ІТ

-використання надійних технічних, програмних, ІТ систем і засобів комунікації та зв’язку

-забезпечення безперебійного їх функціонування

-застосування засобів захисту інформації на всіх етапах обробки і зберігання

-дублювання та архівування інформації

організація контролю доступу до інформації та приміщень

Ризик правовий як складової операційного ризику

Заходи для запобігання та мінімізації впливу ризику правового

-чітке розмежування повноважень  та відповідальності, регламентування

-своєчасне інформування про зміни у законодавстві та внутрішніх документах

-розробка типових форм та інших документів

-попередження порушень вимог нормативно-правових актів, шляхом аудиту(контролю)

Ризик втрати ділової репутації

Заходи для запобігання та мінімізації впливу ризику втрати репутації

-вибір виваженої бізнес-стратегії

-контроль за послідовним впровадженням цілей, завдань та управлінських рішень

-підвищення рівня кваліфікації керівників всіх рівнів

-забезпечення відповідності оперативних планів діяльності установи її цілям

 

Розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику:

Показники Значення, тис.грн.
1.Власний капітал (розділ 1 пасиву балансу) на 31.12.2017 р. 5856
2.величина нетто –доходу за 2014 рік (чистий дохід від операц. Діяльності ) 1650
3.величина нетто –доходу за 2015 рік (чистий дохід від операц. Діяльності ) 1762
4.величина нетто –доходу за 2016 рік (чистий дохід від операц. Діяльності ) 290
5.середнє значення «+» нетто-доходу , грн (п.2+п.3+п.4)/3 1234
6.величина операційного ризику (становить 15% від розміру середнього річного нетто-доходу за 3 попередні фінансові роки в яких був отриманий позитивний! Нетто-дохід) (п.5*15%) 185
7.коефіцієнт покриття операційного ризику, нормативне значення не менше 1 (п.1/п.6) 31

 

Схильність кредитної спілки до ризиків на кінець звітного періоду та інформація про концентрацію ризиків:

Управління капіталом

Капітал кредитної спілки складається з власного капіталу, який належить засновнику, що включає в себе статутний капітал та нерозподілений прибуток. Кредитна спілка здійснює контроль за капіталом шляхом проведення аналізу суми власного капіталу та можливості  її коригування з метою збереження спроможності продовжувати свою діяльність, забезпечення дохідності та раціонального використання фінансов

их ресурсів. Протягом 12 місяців  2017 року не було змін у підході кредитної спілки до управління капіталом, керівництво кредитної спілки здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.

Розрахунок вартості чистих активів кредитної спілки:

тис.грн.

 Період Активи Зобов’язання Вартість чистих активів (гр..1-гр.2)
2015 рік 19130 16342 2788
2016 рік 25230 11811 13419
2017 рік 29619 23763 5856

 

Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства)

 Заходи для запобігання та мінімізації впливу загального фінансового ризику (ризик банкрутства) кредитної спілки:

-контроль за фінансовим станом кредитної спілки, якістю активів, структурою капіталу

-коригування у разі появи ознак погіршення

Ринкові ризики

Валютний ризик

Кредитна спілка не була схильна до валютного ризику станом на 31грудня 2017 року, оскільки не мало жодних монетарних активів або зобов’язань деномінованих в іноземній валюті та не мало наслідків коливання курсів іноземних валют та золота.

Товарний ризик поточний або майбутній прибуток кредитної спілки може бути під негативним впливом змін ринкових цін на товари  та послуги кредитної спілки, а також коливанням цін на похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари та послуги.

Процентний  та  пайовий ризик – негативні наслідки коливання цін на фінансові інструменти, процентної ставки.

Для кредитної спілки на кінець звітного періоду та протягом 2017 року товарний, пайовий та процентні ризики  були досить  суттєві.

Менеджмент кредитної спілки усвідомлює, що  коливання справедливої вартості або майбутніх грошових потоків від фінансового інструмента впливає  як  на доходи кредитної спілки так і на вартість його чистих активів. Усвідомлюючи значні ризики в даному середовищі(фінансовій системі України), менеджмент Кредитної спілки  контролює частку активів, що розміщуються в фінансові інструменти з метою ефективного використання вільних коштів для максимальних доходів.

Кредитний ризик – Для кредитної спілки основним фінансовим інструментом, схильним до кредитного ризику є торгова та інша  дебіторська заборгованість. Компанія мінімізує свій кредитний ризик шляхом укладання угод з покупцями, що мають відповідні кредитні історії.  Інші статті фінансової звітності не схильні до  кредитного ризику. Не дивлячись на те, що платіжна здатність дебіторів кредитної спілки визначається  різними економічними факторами, керівництво кредитної спілки вважає, що резерв на покриття сумнівної заборгованості є достатнім для компенсації можливих збитків, пов’язаних з непогашенням сумнівної заборгованості.

Кредитна спілка не має заборгованостей строком більше 3 років. Грошові кошти розміщуються в банках, які на момент відкриття рахунків мають мінімальний ризик дефолту та вважаються достатньо надійними. Максимальна сума кредитного ризику на звітну дату являє собою балансову вартість фінансових активів.

Заходи для запобігання та мінімізації впливу кредитного ризику, що застосовуються менеджментом кредитної спілки:

-встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах кредитної спілки

— ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом

-диверсифікація структури дебіторської заборгованості

-аналіз платоспроможності контрагентів

-здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах простроченої дебіторської заборгованості

Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.

У 2017 році  був  проведений аналіз концентрації кредитного ризику за найбільшими контрагентами, аналіз по строкам погашення  та створений резерв на покриття сумнівної заборгованості. Сума нарахованого резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2017 року склала 3753 тис.грн., кредитний ризик має вплив на фінансові показники станом на 31.12.2017 року.

 

Ризик ліквідності – ризик того, що у кредитної спілки  виникнуть труднощі з розрахунками за фінансовими зобов’язаннями, що здійснюються грошовими коштами або іншими фінансовими активами на кінець звітного періоду  незначний.

Заходи для запобігання та мінімізації впливу ризику ліквідності

-збалансованість активів за строками реалізації з зобов’язаннями за строками погашення

-утримання певного обсягу активів в ліквідній формі

-встановлення внутрішнього обмеження обсягу залучених коштів для фінансування діяльності

-збалансування вхідних та вихідних грошових потоків

-планування поточної ліквідності

 

Розрахунок впливу зміни процентної ставки  з використанням методу ефективного відсотку  за фінансовими  активами та зобов’язаннями не розраховувався, так як ефективна ставка відсотка дорівнює номінальній ставці, тобто тій, що визначена договором.

тис.грн.

  Станом на

31.12.2015р.

Станом на

31.12.2016р.

Станом на

31.12.2017

Фінансові  активи, тис.грн. менше 1 року від 1 до 2 років від 2 до 5 років менше 1 року від 1 до 2 років від 2 до 5 років менше 1 року від 1 до 2 років від 2 до 5 років
Поточні рахунки в банку:
гривні 1135 417 1028
Долари США
Грошові кошти в дорозі
Дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги 21 55 429
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 2
Інша поточна дебіторська заборгованість 17866 19863 24124 165
З нарахованих доходів
   Станом на

31.12.2015

 Станом на

31.12.2016

Станом на

31.12.2017

Фінансові  зобов’язання, тис.грн. менше 1 року від 1 до 2 років від 2 до 5 років менше 1 року від 1 до 2 років від 2 до 5 років менше 1 року від 1 до 2 років від 2 до 5 років
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’ язаннями 2918 7440
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 40 146 289
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунки з оплати праці 1 6 7
Поточні забезпечення 8 17 24
Кредити
Інші поточні зобов’язання 13375 11642 16003

 

Аналіз фінансових активів та фінансових зобов’язань:

тис.грн.

Вид фінансового активу Звітні дані до Нацфінпослуг Станом на 31.12.2015 Станом на

31.12.2016

Станом на 31.12.2017

 

Грошові кошти та їх еквіваленти Строка 080 додатку 3 1135 381 580
Фінансові інвестиції Строка 060 додатку 2 35 505
Кредити, надані членам кредитної спілки Строка 010 додатку 2 17320 22540 25554
Проценти по кредитах Строка 020 додатку 2 3107 1696 1578
Разом грошовий потік

 

21562 24652 28217
Вид фінансового зобов’язання

 

Звітні дані до Нацфінпослуг Сума    
Внески (вклади) на депозитні рахунки Строка 120 додатку 2 2918 0 7543
Проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки Строка 150 додатку 2 130 0 410
Проценти  нараховані на додаткові пайові внески Строка 154 додатку 2  — 565 1679
Зобов’язання перед юридичними особами Строка 140 додатку 2
Усього потенційних майбутніх виплат

 

3048 565 9632
Нормативи ліквідності кредитної спілки станом на 31.12.2017 р.
4.1.1. Миттєва ліквідність
Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми грошових коштів у касі та на поточних рахунках у банках до суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки до запитання. Нормативне значення складає не менше ніж 10-12%. Фактичне значення складає 100%.
4.2.1. Короткострокова ліквідність
Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів з початковим терміном погашення до одного року до короткострокових зобов’язань з початковим терміном погашення до одного року. Початковим терміном погашення вважається строк, на який укладався відповідний договір до внесення будь-яких змін та доповнень до нього. Нормативне значення складає не менше ніж 100%, фактичне значення складає 698,5%.
 
 
Деталізація інформації щодо кредитного ризику та розрахунки нормативів якості активів
Інформація, що розкривається Опис
Максимальний рівень кредитного ризику Під максимальним рівнем кредитного ризику кредитна спілка визначає розмір кредитного портфеля з вирахуванням сформованого резерву покриття втрат від неповерених позичок, що станом на 31.12.2017 р. складає 24611 тис.грн.
Опис застави, утримуваної як забезпечення, та інших посилень кредиту, а також їхнього фінансового впливу Кредитна спілка надає кредити своїм членам під заставу рухомого та нерухомого майна, а також активно використовує такий вид забезпечення, як порука, враховуючи концентровану на певному регіоні діяльність кредитної спілки та менталітет її членів. Поручителями можуть виступати як інші члени кредитної спілки, так і інші особи, за умови відповідності встановленим вимогам щодо платоспроможності позичальника та поручителя.
Інформація про кредитну якість фінансових активів, які не є ані простроченими, ані знеціненими Станом на 31 грудня 2017 року кредитна спілка має 23985 тис. грн. фінансових активів, які не є ані простроченими, ані знеціненими. Кредитна спілка, відповідно до Положення про фінансові послуги, здійснює постійний моніторинг кредитного портфеля, підтримує зв’язок із позичальниками нагадує про необхідність здійснення чергового платежу, що позитивно впливає на якість кредитного портфеля.
Фінансові активи, які є або простроченими, або знеціненими Станом на 31 грудня 2017 року кредитна спілка має прострочених кредитів на суму 1568тис. грн., в тому числі прострочені 31-90 днів 41 тис. грн., 91-180 днів 585тис. грн., 181-365 днів  00 тис. грн. та більше 365 днів 942 тис. грн.
Застава та інші отримані посилення кредиту Станом на 31.12.2017р. кредитний портфель становить 25553 тис. грн. З них 24 024 тис. грн. забезпечені договором задоволення вимог (договір іпотеки)
Розрахунок нормативів якості активів
3.1. Проблемні кредити до кредитів Відношення загальної суми заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекритої сформованим резервом  забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, до загальної суми заборгованості  за наданими кредитами для кредитних спілок, окрім об’єднаних кредитних спілок. Нормативне значення цього нормативу не більше ніж від 10 % . Фактичне значення нормативу 9,67 %

 

 1. Операції з пов’язаними особами

Відповідно до МСБО 24, кредитна спілка розкриває інформацію щодо пов’язаних осіб (сторін). Коло пов’язаних осіб кредитна спілка визначає у відповідності до ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Таким чином, до пов’язаних осіб кредитна спілка відносить:

членів правління та членів спостережної ради як провідний управлінський персонал у розумінні МСБО 24; внутрішнього аудитора (аудиторів) та членів сімей членів правління, спостережної ради та внутрішнього аудитора (аудиторів) як групу інших пов’язаних сторін.

Розкриття інформації щодо операцій із пов’язаними особами, відповідно до МСБО 24, наведено в таблиці нижче:

 Інформація, що розкривається у відповідності до МСБО 24 Провідний управлінський персонал тис. грн. Станом на 31.12.2015р Провідний управлінський персонал тис. грн. Станом на 31.12.2016р. Провідний управлінський персонал тис. грн. Станом на 31.12.2017р. Група інших пов’язаних сторін тис. грн. Станом на 31.12..2015р. Група інших пов’язаних сторін тис. грн. Станом на 31.12.2016р. Група інших пов’язаних сторін тис. грн. Станом на 31.12.2017р.
Виплати працівникам 47 71 211 3 6 7
Довгострокова дебіторська заборгованість (з рядка 1040 Балансу (Звіт про фінансовий стан)) на кінець періоду
Поточна дебіторська заборгованість за амортизованою вартістю (з рядка 1155 Балансу (Звіт про фінансовий стан)) на кінець періоду 3979 1700 875 890
Довгострокові фінансові зобов’язання (з рядка 1515 Балансу (Звіт про фінансовий стан)) на кінець періоду 4525
Поточна заборгованість за довгостроковими фінансовими зобов’язаннями за амортизованою вартістю (з рядка 1610 Балансу (Звіт про фінансовий стан)) на кінець періоду 580 550
Поточні фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю (з рядка 1690 Балансу (Звіт про фінансовий стан)) на кінець періоду 940 484 4047
в тому числі внески вклади «До запитання» на кінець періоду
Придбання або продаж нерухомості та інших активів Купівля авто-751 тис. грн., продаж квартири 758 тис. грн.
Отримання послуг
Оренда
Надання поручительств перед третіми особами

 

Наведені нижче фізичні особи являють собою пов’язані сторони для Кредитної спілки:

         Пов’язана сторона Характер взаємовідносин Наявність контролю
Уварова Юлія Володимирівна

 

 

Абрамський Микола Володимирович

 

 

Свиридовська Віра Іванівна

 

Москаленко Сергій Миколайович

Тростянська Ірина Володимирівна

Огородник Костянтин Ярославович

Бровченко Ілона Анатоліївна

Торіцин Сергій Олександрович

Абрамська Людмила Юріївна

Медведь Тетяна Юріївна

Лазаренко Любомир Володимирович

Росторгуєв Володимир Васильович

Іващенко Оксана Володимирівна

Москаленко Микола Володимирович

Голова Спостережної Ради

 

 

Голова правління

Заступник голови кредитного комітету

Головний бухгалтер

Член правління

Внутрішній аудитор

Член Ревізійної комісії

Голова кредитного комітету

Член кредитного комітету

Член Спостережної Ради

Секретар Ревізійної комісії

Секретар правління

Член Правління

Секретар Ревізійної комісії

Голова ревізійної комісії

Заступник голови спостережної Ради

можливість здійснювати  вплив на управління та/або діяльність кредитної спілки

За 12 місяців 2017 року Кредитна спілка мала такі операції з пов’язаними сторонами:

 Пов’язана сторона Вид розрахунків 12 місяців 2017р,  тис.грн.
Абрамський М.В. Цільовий внесок у додатковий капітал Внесено 348 тис.грн. виплачено 11120 тис.грн.
Абрамський М.В. Видача кредиту, погашення по кредиту Видано 270тис. грн .погашено 270 тис. грн.
Абрамський М.В. Внесок  у додатковий пайовий капітал Видано 2172 тис. грн .погашено 3982тис. грн.
Абрамський М.В. Депозитні внески Видано 620 тис. грн .погашено 89 тис. грн.
Уварова Ю.В. Цільовий внесок у додатковий капітал Внесено 262 тис. грн.. виплачено 540
Уварова Ю.В. Внесок  у додатковий пайовий капітал Внесено653тис.грн.. виплачено 1052 тис.грн
Уварова Ю.В. Депозитні внески Внесено 1017 тис.грн. Виплачено 500 тис. грн.
Тростянська В.І.  Додаткового пайовий внесок,, цільовий внесок в додатковий капітал Внесено 2350 тис. грн.,  770тис. грн.
Тростянська В.І. Депозитні внески Внесено 500 тис. грн.,  00тис. г рн.
Огородник К.Я. Видача кредиту, погашення по кредиту Видано  116 тис. грн.  погашено 11 тис. грн.
Бровченко І.А. Внесення додаткового пайового внеску Внесено 20 тис. грн. Погашено 10 тис. грн.
Бровченко І.А. Депозитні внески Внесено 224 тис. грн.  погашено 3тис. грн.
Торіцин С.О. Видача кредиту, погашення по кредиту Видано 467 тис. грн., погашено 966 тис. грн.
Торіцин С.О. Депозитні внески Внесено 701 тис. грн., погашено 104 тис. грн.
Торіцин С.О. Додатковий пайовий внесок Внесено 104 тис. грн.
Торіцин С.О. Цільовий внесок в додатковий капітал Видано 270 тис. грн.
Абрамська Л.Ю. Внесення додаткового пайового внеску Внесено 321 тис.грн.
Абрамська Л.Ю. Депозитні внески Внесено 500 тис. грн.
Медведь Т.Ю. Видача кредиту, погашення по кредиту Видача 35 тис. грн., погашено 23 тис. грн.
Лазаренко Л.В. Видача кредиту, погашення кредиту Видача 204 тис. грн., погашено 605тис. грн.
Лазаренко Л.В. Депозитні внески Внесено 204 тис. грн.,
Лазаренко Л.В. Продаж кредитною спілкою майна (квартира) Продаж квартири вчинено за 758 тис. грн.
Росторгуєв В.В. Депозитні внески Внесено 763тис. грн., виплачено 250 тис. грн.
Росторгуєв В.В. Додатковий  пайовий  внесок Внесено 250 тис. грн. Видано 250 тис. грн.
Росторгуєв В.В. Купівля кредитною спілкою автомобіля Покупку автомобіля вчинено за 751  тис. грн.

 

Протягом звітного періоду керівництву Кредитної спілки нараховувалася та виплачувалася заробітна плата відповідно до встановленою системи оплати праці. Сума нарахованої заробітної плати за  12 місяців 2017 року управлінському персоналу та внутрішньому аудитору становить 207 тис. грн. Заборгованості на кінець звітного періоду  по заробітній платі немає. Компенсації, бонуси та інші додаткові виплати керівництву не здійснювалися.

27 жовтня 2017р. Кредитна спілка придбала основний засіб (автомобіль), згідно договору купівлі-продажу від 27 жовтня 2017року у Росторгуєва Володимира Васильовичу, відповідно  ринкової вартості відчужуваного автомобіля 751 тис. грн. (Звіту про оцінку, наданого суб’єктом оціночної вартості ПП «Еммануїл», станом на 26 жовтня 2017 року. – становить 751 тис. грн.)

29 грудня 2017р. Кредитною спілкою згідно договору купівлі-продажу було продано основний засіб (квартира за адресою м. Київ, вул. Світлицького,35) Лазаренко Любомиру Володимировичу, згідно ринкової вартості майна  відповідно 746 тис. грн.( Звіт про оцінку майна, наданого суб’єктом оціночної діяльності  ТОВ «Еммануїл ЛТД» станом на 27 грудня 2017р. вартість квартири, що відчужується, становить  — 758тис. грн. )

 

 1. Умовні зобов’язання та умовні активи

Станом на 31.12.2017 р. кредитна спілка не ідентифікує умовних зобов’язань та умовних активів у розумінні МСБО 37.

 1. Оренда

Кредитною спілкою укладено договір операційної оренди офісного приміщення з ФОП В’юн В.В. Вартість орендованого приміщення зазначається в договорі оренди. Надане кредитній спілці в оперативну оренду приміщення використовується для власних господарських потреб. Орендні платежі орендодавцю щомісячно нараховуються та відображаються у складі адміністративних витрат

Кредитною спілкою укладено договір операційної оренди основних засобів з ФО Грушинським В.А. Строки використання орендованих основних засобів визначаються за терміном оренди, зазначеним у договорі. Вартість орендованого приміщення зазначається в договорі оренди. Прийняті в оперативну оренду активи на підставі договору та акту приймання-передачі, на балансових рахунках бухгалтерського обліку в кредитній спілці не оприбутковані.

 1. Зміни облікової політики

Фінансова звітність кредитної спілки за  12 місяців  2017 року представлена за звітною політикою у відповідності з МСФЗ. Змін в обліковій політиці не було.

 

 1. Операційні сегменти

В силу специфіки діяльності кредитної спілки господарчо-галузеві та географічні сегменти не виділені так як діяльність Кредитної спілки у звітному періоді здійснювалася в одному операційному сегменті. Таким чином у звітному році доля сегментів в сукупних доходах та витратах  була 100%.

 1. Події після дати балансу

Датою затвердження фінансової звітності кредитна спілка визначає 25.01.2018 р. Це дата розгляду та затвердження фінансової звітності спостережною радою до подання регулятору та публікації, що в розумінні МСБО 10 є датою затвердження до випуску.

З 01.01.2018 р. по 25.01.2018 р. кредитна спілка не ідентифікувала подій, які б вимагали коригування після звітного періоду та які не вимагають коригування після звітного періоду в розумінні МСБО 10.

 1. Затвердження фінансових звітів

Ці фінансові звіти затверджені та допущені до публікації  Головою Правління  25.01.2018р.

 

 

Голова Правління                                                       Абрамський Микола Володимирович

 

Головний бухгалтер                                                     Свиридовська Віра Іванівна

Регистрационные документы

svidotstvo svidotstvo svidotstvo

Ваш номер телефона?


×
Заявка на получение кредита


captcha

×
Заявка на отримання кредиту


captcha

×

Ваш номер телефону?×

Шановні відвідувачі та члени Кредитної спілки «ЗаРаЗ»!

 11 березня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» через спалах у світі коронавірусу з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні вводиться карантин.

Враховуючи вказану постанову, а також з метою убезпечити населення України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, адміністрацією Спілки, на період з 23 березня до прийняття відповідним органом державної влади про припинення карантину та скасування інших обмежувальних заходів, запроваджено особливий режим роботи Спілки:

 • обмежено допуск у приміщення офісу Спілки будь-яких осіб;
 • припинено проведення особистого прийому громадян керівництвом Спілки;
 • припинено проведення прийому громадян посадовими особами Спілки;
 • призупинено розгляд заяв осіб, що мають намір набуття членства у Спілці;
 • призупинено розгляд заяв членів Спілки про надання фінансових послуг, про зміну умов діючих договорів, про надання траншів в межах лімітів за кредитними лініями за діючими договорами тощо;
 • запроваджено обмеження присутності посадових осіб Спілки в приміщені офісу фінансовою установи;
 • запроваджено дистанційну роботу з обслуговування діючих договорів;
 • фактична присутність посадових осіб Спілки в приміщені офісу фінансовою установи здійснюватиметься в режимі чергування, БЕЗ РОБОТИ З ВІДВІДУВАЧАМИ.

Усі розрахункові операції зі Спілкою Ви маєте можливість здійснити дистанційно (засобами он-лайн банкінгу та безпосередньо у відділеннях банківських установ) за наступними банківськими реквізитами:

р/р: UA093007110000026507052600268 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 300711, ЕДРПОУ: 37716197, Отримувач: Кредитна спілка «ЗАРАЗ»

Уся необхідна Вам інформація надаватиметься посадовими особами Спілки наступними засобами зв’язку:

Подальші рішення щодо особливого режиму роботи Спілки прийматимуться в залежності від розвитку ситуації та рішень прийнятих органами державної влади та/або місцевого самоврядування.