Затверджено

рішенням спостережної ради

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ»

(протокол № 21 від 26 вересня 2017 року)

 

Голова спостережної ради

________________ Ю.В. Уварова

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ № ___

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

 

м. __________ ___ __________ 20 __ р.

Кредитна спілка «ЗАРАЗ» (далі – «Кредитодавець»), місцезнаходження: _______________ (зареєстрована Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 25 травня 2011 року, за № 1 068 102 0000 027941 запису в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ 37716197, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія КС № 943 від 01 грудня 2011 року, видане на підставі розпорядження № 711 від 01 грудня 2011 року Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України) в особі Голови Правління ___________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

член Кредитної Спілки «ЗАРАЗ», ______________________________________________, паспорт серія _____ №: ____________ виданий  ________________________________ ідентифікаційний (податковий) номер _____________, зареєстрований за адресою:__________________, місце проживання: ________________________, що діє на підставі цивільної дієздатності та надалі іменується «Позичальник», з другої сторони, що надалі за текстом даного Договору разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо, як «Сторона», уклали цей кредитний Договір № ____________ від _____________ (надалі – «Договір») про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику споживчий кредит у сумі ________ (__________) гривень (далі – кредит) на засадах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Кредит із цільовим призначенням                                                                 надається з метою                            .

 

 1. СТРОКИ В ДОГОВОРІ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Кредит надається строком на _____ (____прописом___) фактичних місяців від дати отримання Позичальником кредиту, тобто з «_____»______ __ 20___ р. по «_____»______ __ 20___ р.

2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в день підписання Сторонами цього Договору.

2.3. Укладення цього Договору не пов’язано з необхідністю отримання Позичальником додаткових чи супутніх послуг Кредитодавця, кредитного посередника або третіх осіб.

2.4. Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.

2.5. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві, або згідно заяви Позичальника шляхом спрямування на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника. Ненадання Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.

2.6. Датою отримання кредиту Позичальником вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця, при спрямуванні на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника – дата зарахування суми кредиту на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника.

2.7. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових документів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця, при спрямуванні добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення – дата прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

2.8. Кредит надається на умовах                                                                                        (сплати процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; періодичної сплати процентів і сплати основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;  періодичної сплати процентів і періодичної сплати рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом; періодичної сплати процентів і основної суми кредиту “рівними долями”, за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії кредитного договору.)* (необхідне підкреслити)

 

 1. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ

 

3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить ___ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.

3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).

3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка платежів, що є Додатком №1 до цього Договору (надалі по тексту – Графік  платежів) припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням розрахунків.

3.4. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:в першу чергу сплаті підлягають проценти за користування кредитом, а в другу чергу – сума кредиту. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.

3.5. Сторони домовились, що надання і погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно Графіка платежів. Графік платежів відповідає умовам, зазначеним у п. 2.8. цього Договору.

3.6. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом у касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години, або згідно заяви Позичальника,  шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 11 цього Договору, або шляхом спрямування добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал (добровільних додаткових пайових внесків Позичальника) на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

3.8. Відповідно до вимог п. 9) ч.1 ст.12 Закону України «Про споживче кредитування», реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення цього Договору, а також, усі припущення, використані для обчислення такої ставки, зазначені в Графіку платежів, що є Додатком №1 до цього Договору. Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту. Обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту базується на припущенні, що цей Договір залишається дійсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі.

3.9. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

 

4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або неустойкою (штрафом, пенею) та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені законодавством)* (необхідне підкреслити).

4.2. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

4.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.

 

 1. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРIН

 

5.1. Позичальник  крім обов’язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов’язаний:

5.1.1. Використати кредит за цільовим призначенням.

5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки використання кредиту за цільовим призначенням.

5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до Графіка платежів.

5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.1.5. Укласти договір(-и), з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

5.1.6. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.

5.1.7. Протягом семи календарних днів з дати подання Кредитодавцю письмового повідомлення про відмову від цього Договору з дотриманням вимог зазначених у п. 5.2.3. повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором.

5.1.8. Повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

5.2. Позичальник має право:

5.2.1. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.

5.2.3. Протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від укладення цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку відмови. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. .

Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору.

Відмова від цього Договору є підставою для припинення договору з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

Право на відмову від цього Договору не застосовується, якщо виконання зобов’язання за ним забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), а також, якщо кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від цього Договору.

5.2.4. Відповідно до законодавства одержувати компенсацію від Кредитодовця у зв’язку з розірванням або невиконанням Кредитодавцем цього Договору.

5.2.5. Вимагати від Кредитодавця за письмовою заявою, але не частіше одного разу на місяць, безоплатного отримання протягом                         робочих днів від дати подання Кредитодавцю такої заяви надання письмової інформації про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, зокрема інформацію про платежі за цим Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов).

5.3. Кредитодавець крім обов’язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов’язаний:

5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інших відомостей, зазначених у розділі 11 цього Договору протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

5.3.3. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, здійснити відповідне коригування зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий Графік платежів.

5.3.4. Прийняти від Позичальника платежі у разі дострокового повернення кредиту без встановлення Позичальнику будь-якої плати, пов’язаної з достроковим поверненням кредиту.

5.3.5. У письмовій формі повідомити Позичальника про затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці із зазначенням вимоги до Позичальника про здійснення таких платежів або повернення кредиту протягом 30 календарних днів, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов договору про кредит, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

5.3.6. Безоплатно надавати за письмовою заявою Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, протягом                   робочих днів від дати отримання такої заяви письмову інформацію про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, зокрема інформацію про платежі за цим Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов).

5.4. Кредитодавець має право:

5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.

5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.

5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту , строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, та сплати процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) у разі порушення Позичальником встановленого цим Договором обов’язку цільового використання кредиту;

б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) щонайменше – на три календарні місяці;

5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.7. Якщо Кредитодавець на основі п. 5.4.3. цього Договору вимагає повернення споживчого кредиту, повернення споживчого кредиту може бути здійснено Позичальником протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитодавця. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору про надання споживчого кредиту, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

 

 1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

 

6.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що:

1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;

2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату надання документів;

7) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває.

 

 1. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

 

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

7.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. Позичальник, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням особливостей, визначених у п. 7.4. – 7.6. цього Договору.

7.4. Позичальник, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за цим Договором, і не скористався правом передбаченим п. 5.2.2. цього Договору, за рішенням кредитного комітету Кредитодавця має сплатити Кредитодавцю пеню, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання – простроченої заборгованості за кредитом та нарахованими процентами за кожен день прострочення виконання. Пеня встановлюється у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

7.5. Позичальник, який не виконав інший із зазначених у п. 5.1. цього Договору обов’язків, окрім обов’язків встановлених п.п. 5.1.3. цього Договору і не скористався правом передбаченим п. 5.2.2. цього Договору, за рішенням кредитного комітету Кредитодавця має сплатити штраф у розмірі                         відсотків від  суми, одержаної Позичальником за цим Договором

7.6. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

9.1 Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів.

9.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ

 

10.1. Строк дії цього Договору становить                                     (років, місяців, днів тощо).

10.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.

10.3. Дія цього Договору припиняється:

10.3.1. Після закінчення строку, визначеного п. 10.1. цього Договору.

10.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;

10.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п. 9.2 цього Договору.

10.4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (відповідно до ст.631 ЦК України).

10.5. Позичальник підтверджує, що:

– отримав від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та

– інформація про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані Кредитодавцем виходячи із обраних Позичальником умов кредитування,

–  Позичальником отримано всі пояснення, необхідні для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано цей Договір до потреб та фінансової ситуації Позичальника, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для Позичальника, в тому числі в разі невиконання Позичальником зобов’язань за цим Договором,

– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

10.6. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням, в тому числі, того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.5 та один з оригіналів цього Договору.

10.7. Цей Договір складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

10.8. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам «Положення про фінансові послуги Кредитної спілки „ЗАРАЗ” чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

 

 1. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК
Кредитна спілка “ЗАРАЗ

 

 

 

ПІП
Місцезнаходження:Місце проживання:
Тел:Тел:
П/р №Паспорт:
в
МФОІдентифікаційний код:
Код ЄДРПОУ
/_____________//___________/

 

Договір отримав:

 

“____”_____________ 20_ р.       ____________________/____________/

 

Додаток № 1

до Кредитного договору

про споживчий кредит №____

від “__” ________ 20__ року

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

 

Дата надання кредиту:______________

Сума кредиту: _________

Процентна ставка: __________

 

 1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
Дата ЗалишокНарахований процентПогашено
 Основна сумаПроцент Основна сумаПроцент
      
Всього

 

 1. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення цього Договору розраховані відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про споживче кредитування». Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту зазначеного у п.2.5. цього Договору. Обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту базується на припущенні, що цей Договір залишається дійсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі.
 2. Розрахунок загальної вартості кредиту для Позичальника за цим Договором здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру кредиту, зазначеного у п. 1.1. цього Договору, та загальних витрат за кредитом за формулою:

Варе = К + ЗВ,

де

Варе – загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором;

К – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані Позичальнику за цим Договором (основний борг за кредитом, тіло кредиту) згідно п. 1.1 цього Договору;

ЗВ – загальні витрати за кредитом, які включають проценти за користування кредитом.

Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, а також за послуги кредитного посередника, внаслідок відсутності таких послуг та необхідності їх отримання Позичальником не включаються до складу загальних витрат за кредитом.

Також до загальних витрат за кредитом не включаються:

 • платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема, нотаріуса, оцінювача, страховика, пов’язані з цим Договором про споживчий кредит (за наявності),
 • платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов’язків, передбачених цим Договором;
 • платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

Загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором, розрахована з дотриманням вимог цього пункту Графіку платежів становить:

Варе =                       +                                 =                                             гривень.

 1. На підставі п. 2.8. цього Договору, згідно якого кредит надається Позичальнику на умовах (сплати процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; періодичної сплати процентів і сплати основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;  періодичної сплати процентів і періодичної сплати рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом), при яких проценти за кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за кредитом (основним боргом за кредитом (тілом кредиту)), а основний борг за кредитом (тілом кредиту) виплачується рівними частинами (або в кінці строку дії цього Договору), реальна річна процентна ставка розраховується у процентах за формулою:

 

form1де

РР – реальна річна процентна ставка за цим Договором;

ЗВ – загальні витрати за кредитом, визначені згідно п. 3 цього Графіку платежів;

К – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані Позичальнику за цим Договором (основний борг за кредитом, тіло кредиту) згідно п. 1.1 цього Договору;

Т – строк користування кредитом в календарних днях. Строк користування кредитом рахується від дня, наступного за днем надання коштів за цим Договором Позичальнику, до дня  повернення такого кредиту (повного погашення основного боргу за кредитом), передбаченого цим Договором.

Реальна річна процента ставки за цим Договором, розрахована з дотриманням вимог цього пункту Графіку платежів становить:

 

РР=                           % річних.

 

АБО

 1. На підставі п. 2.8. цього Договору, згідно якого кредит надається Позичальнику на умовах  (періодичної сплати процентів і основної суми кредиту “рівними долями”, за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії кредитного договору), реальна річна процентна ставка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі Позичальника за кредитом до чистої суми виданого кредиту.

4.1. Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється у процентах з використанням такої формули:

form2

де

РР – реальна річна процентна ставка за цим Договором;

К – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані Позичальнику за цим Договором (основний борг за кредитом, тіло кредиту) згідно п. 1.1 цього Договору;

t – порядковий номер платежу, при цьому  – порядковий номер платежу (платежів) на початку дії цього Договору (на момент укладання цього Договору);

d1 – дата платежу на початку дії цього Договору (на момент укладання цього Договору);

dt– дата платежу з порядковим номером ;

n – кількість платежів, передбачених цим Договором;

Kt – платіж в погашення основного боргу за кредитом (тіла кредиту) з датою сплати dt , при цьому K=nt Kt.

ЗВt – загальні витрати за кредитом, визначені згідно п. 3 цього Графіку платежів, з датою сплати dt, при цьому ЗВ=∑nt ЗВt, ЗВt – загальні витрати за споживчим кредитом із сплатою на початку дії цього Договору (на момент укладання цього Договору), а також під час видачі кредиту.

4.2. Розрахунок значення реальної річної процентної ставки методом, встановленим п. 4.1. цього Графіку розрахунків, здійснюється із застосуванням програмного забезпечення.

У разі розрахунку значення реальної річної процентної ставки за допомогою програмного комплексу Microsoft Excel, застосовуються така функція:

ЧИСТВНДОХ (XIRR) – якщо потоки грошових коштів виникають з будь-якою періодичністю, як правило, для облікових періодів з різною тривалістю, що виражається в днях із зазначенням дати виникнення таких потоків грошових коштів.

4.3. Реальна річна процента ставки за цим Договором, розрахована з дотриманням вимог цього пункту Графіку платежів становить:

 

РР =                           % річних.

 1. Сплата Позичальником вартості інших послуг, пов’язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням та погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.
 2. Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

 

Кредитна спілка “ЗАРАЗ

 

 

________________ ПІБ

м.п.                                (підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК

 

ПІБ

 

__________________ ПІБ

(підпис)