Затверджено

рішенням спостережної ради

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ»

(протокол № 5 від 23 березня 2017 року)

Голова спостережної ради

________________ Ю.В. Уварова

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

м. Київ

 

«_____»______ __ 20___ р.

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»(далі – «Кредитодавець»), в особі __________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та член КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ»(далі – «Позичальник»), з другої сторони, надалі разом – «Сторони»,

уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі ____________ (________________________________) гривень  ___ коп. на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Сума кредиту використовується на цілі: ____________________________________.

 1. СТРОКИ В ДОГОВОРІ

2.1. Кредит надається строком на _____ (____прописом___) фактичних місяців від дати отримання Позичальником кредиту, тобто з «_____»______ __ 20___ р. по «_____»______ __ 20___ р.

2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в строк не пізніше 10-ти робочих днів від дати підписання цього Договору.

2.3. Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.

2.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві, або згiдно заяви Позичальника шляхом спрямування на поповнення добровiльного цiльового внеску Позичальника у додатковий капiтал. Ненадання Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готiвкою через касу Кредитодавця (чи ухилення iншим способом вiд отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1.5. цього Договору, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.

2.5. Датою отримання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця, при спрямуваннi на поповнення добровiльного цiльового внеску Позичальника у додатковий капiтал – дата зарахування суми кредиту на поповнення добровiльного цiльового внеску Позичальника у додатковий капiтал. Вищезазначена дата отримання кредиту зазначається в Графіку розрахунків, що є Додатком № 1 до цього Договору (надалі по тексту – Графік розрахунків).

2.6. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем фіскального чека на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця, при спрямуваннi добровiльного цiльового внеску Позичальника у додатковий капiтал на погашення кредиту та процентiв за користування, за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання кредитною спiлкою нормативу достатностi капiталу пiсля прийняття правлiнням кредитної спiлки вiдповiдного рiшення – дата прийняття правлiнням вiдповiдного рiшення

 1. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ

3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить ______ (___________________________) процентів річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.

3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).

3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням розрахунків.

3.4. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку: в першу чергу сплаті підлягають проценти за користування кредитом, а в другу чергу – сума кредиту.

3.5. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно Графіка розрахунків, що є невід’ємною частиною цього Договору.

3.6. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка розрахунків) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.7. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом у касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години, або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 11 цього Договору або шляхом спрямування добровiльного цiльового внеску Позичальника у додатковий  капiтал на погашення кредиту та процентiв за його користування за письмовою заявою Позичальника за умови дотримання кредитною спiлкою нормативу достатностi капiталу пiсля прийняття правлiнням кредитної спiлки  вiдповiдного рiшення.

3.8. Відповідно до вимог ч.4 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів», детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача (у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням процентної (відсоткової) ставки за кредитом, зазначений в Графіку розрахунків. Зазначена сукупна вартість кредиту для Позичальника залишається незмінною у разі дотримання Позичальником Графіку розрахунків.

3.9. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення, (та/або заставою та/або порукою та/або іншими видами забезпечення не забороненими законодавством).

4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

4.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.

 1. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРIН

5.1. Позичальник  крім обов’язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов’язаний:

5.1.1. Використати кредит за призначенням.

5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту.

5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до Графіка розрахунків.

5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 15-ти робочих днів з моменту їх виникнення.

5.1.5. Укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

5.1.6. Оплатити третім особам за свій рахунок пов’язані з виконанням цього Договору можливі витрати, а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.

5.1.7. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.

5.2. Позичальник має право:

5.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.

5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.

5.2.3. Протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту укладення цього Договору відкликати свою згоду на укладення цього Договору без пояснення причин в порядку та у випадках, передбачених частинами 6, 7 статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів”.

5.2.4. Відповідно до законодавства одержувати компенсацію від Кредитодовця у зв’язку з розірванням або невиконанням Кредитодавцем цього Договору.

5.3. Кредитодавець крім обов’язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов’язаний:

5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інших відомостей, зазначених у розділі 11 цього Договору протягом 10-ти робочих днів з моменту їх виникнення.

5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення та надати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

5.4. Кредитодавець має право:

5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.

5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.

5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) щонайменше – на три календарні місяці;

б) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;

в) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми кредиту;

г) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.5. цього Договору обов’язку щодо забезпечення кредиту.

ґ) виявлення Кредитодавцем факту недостовірності даних або документів, наданих Позичальником для отримання кредиту;

д) невиконання Позичальником визначеного п.п. 5.1.4. цього Договору обов’язку щодо повідомлення про зміни в інформації.

е) іншого істотного порушення умов цього Договору.

5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.7. Якщо Кредитодавець на основі п. 5.4.3. цього Договору вимагає повернення кредиту, повернення споживчого кредиту може бути здійснено Позичальником протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитодавця. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору про надання споживчого кредиту, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

 1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що:

1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;

2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату надання документів;

7) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває.

 1. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

7.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. У разі невиконання Позичальником п. 2.3 цього Договору Кредитодавець має право застосувати до Позичальника штраф у розмірі 50 % від несплаченої суми кредиту станом на дату, визначену Графіком розрахунків як дата останнього платежу за кредитом.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів.

9.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ

10.1. Строк дії цього Договору становить ________ (місяців, днів) з моменту укладення Договору.

10.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.

10.3. Дія цього Договору припиняється:

10.3.1. Після закінчення строку, визначеного п. 10.1. цього Договору;

10.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;

10.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п. 9.2. цього Договору;

10.4. Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору (відповідно до ст.631 ЦК України).

10.5. Сторони домовилися, що до правовідносин, пов’язаних з укладенням та виконанням цього Договору, застосовується строк позовної давності тривалістю 5 (п’ять) років (відповідно до ст. 259 ЦК України).

10.6. Позичальник підтверджує, що:

– отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та частині другій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»;

– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

10.7. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.6 та один з оригіналів цього Договору.

10.8. Цей Договір складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

10.9. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам Положення «Про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» (нова редакція)” чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.10. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

 

 1. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ» 

 

ПІБ
Місцезнаходження:Місце проживання:
Тел:Тел:
П/р №Паспорт:
в
МФОІдентифікаційний код:
Код ЄДРПОУ
                _____________________/  ПІБ  /_______________________/  ПІБ  /

Договір та додаток до Договору (Графік розрахунків) отримав:  “____”_____________ 20___ р.

____________/ ____________________/

(підпис)                                                   (ПІБ)