Звітні дані за 2017р

Додаток 1

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ

за  2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(повна назва кредитної спілки)

 

Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса 03039 КИЇВ, КИЇВ 39, В. Забіли, буд.5
Код міста, телефон, факс, e-mail, веб-сайт (веб сторінка) Тел. код: 044 Тел: 5255497 Факс: 5255427 ел. пошта: cu_zaraz@ukr.net
Ідентифікаційний код кредитної спілки за ЄДРПОУ 37716197
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ 14102665
Кількість відокремлених підрозділів 0
Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у яких розташовані відокремлені підрозділи
Назва об’єднаної кредитної спілки, членом якої є кредитна спілка
Назва асоціації, членом якої є кредитна спілка
Платіжна система, членом якої є кредитна спілка
Назва програмного забезпечення, що використовується кредитною спілкою для ведення обліку Все в одному:CUProgram

Перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються:

 1. Загальні дані про кредитну спілку (Додаток 1)
 2. Звітні дані про фінансову діяльніст кредитної спілки (Додаток 2)
 3. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (Додаток 3)
 4. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (Додаток 4)
 5. Звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки (Додаток 5)
 6. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (Додаток 6)
 7. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (Додаток 7)
 8. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (Додаток 8)

Ідентичність даних у паперовій та електронній формі підтверджую.

 

 

Додаток 2

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

1. Кредитна діяльність Код рядка Залишок на початок звітного періоду Видано за звітний період, нараховано % Сплачено за звітний період, погашено % Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5 6
1.1.Сума кредитів, наданих членам кредитної спілки (р.011+р.012+р.013) у тому числі: 010 22539661,31 27086521,78 24072844,82 25553338,27
з терміном погашення до 3 місяців 011 470150,82 264055 489041,30 245164,52
з терміном погашення від 3 до 12 місяців 012 21788779,19 20461939,28 23492023,96 18758694,51
з терміном погашення понад 12 місяців 013 280731,30 6360527,50 91779,56 6549479,24
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки 020 1695530,43 9764235,31 9882241,69 1577524,05
1.2. Сума кредитів,наданих кредитним спілкам 030 0 0 0 0
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам 040 0 0 0 0
1.3. Заборгованість за безнадійними кредитами 050 0 0 0 0
2. Фінансові інвестиції Код рядка Залишок на початок звітного періоду Розміщено за звітний період Повернуто за звітний період Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5 6
2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р.061 + р.062 + р.063 + 064 + 065+066) у тому числі: 060 35100 14325225 13855325 505000
грошові кошти на депозитних рахунках у банках 061 35100 14325225 13855325 505000
внески (вклади) на депозитні рахунки в об’єднаній кредитній спілці 062 0 0 0 0
внески до капіталу кооперативних банків 063 0 0 0 0
внески до капіталу об’єднаної кредитної спілки 064 0 0 0 0
державні цінні папери 065 0 0 0 0
до капіталу Бюро кредитних історії 066 0 0 0 0
2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій 070 0 21125,08 21125,08 0
3. Рух капіталу кредитної спілки Код рядка Залишок на початок звітного періоду Внесено за звітний період Повернуто за звітний період Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5 6
3.1.Пайовий капітал (р.081 + р.082 + р.083) у тому числі: 080 11075024 15570392,08 12835004,08 13810412
обов’язкові пайові внески 081 1807 121 535 1393
додаткові пайові внески 082 11073217 15570271,08 12834469,08 13809019
додаткові пайові внески з обов’язковою сплатою 083 0 0 0 0
3.2.Резервний капітал (р.091 + р.092 + р.093) у тому числі: 090 3136617,70 553264,76 0 3689882,46
резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків 091 6665 1210 0 7875
резервний капітал, сформований за рахунок доходу 092 1582216,89 47881 0 1630097,89
резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел 093 1547735,81 504173,76 0 2051909,57
3.3.Додатковий капітал (р.101 + р.102 + р.103 + р.104) у тому числі: 100 9989841 1100760 9331930 1758671
додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки 101 9989841 1100760 9331930 1758671
безоплатно отримане майно і необоротні активи 102 0 0 0 0
благодійні внески фізичних та юридичних осіб 103 0 0 0 0
обов’язкові цільові внески в додатковий капітал 104 0 0 0 0
3.4. Нерозподілений дохід (непокриті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки) 110 1479768,61 2886,53 47881 1434774,14
на покриття збитків за рахунок капіталу 111 x x 0 x
на формування резервного капіталу 112 x x 47881 x
на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески 113 x x 0 x
на розподіл плати (процентів) на обов’язкові пайові внески 114 x x 0 x
4. Розрахунки за зобов’язаннями кредитної спілки Код рядка Залишок на початок звітного періоду Отримано за звітний період, нараховано % Повернуто за звітний період Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5 6
4.1.Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки(р.121 + р.122 + р.123 + р.124 + р.125) у тому числі: 120 0 10353266 2810369 7542897
внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання 121 0 0 0 0
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців 122 0 1255100 865100 390000
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців 123 0 100000 0 100000
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) 124 0 8998166 1945269 7052897
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення в поточному році 125 0 0 0 0
Вклад на блокований рахунок членів кредитної спілки 130 0 0 0 0
4.2. Розрахунки за зобов’язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти (р.141 + р.142 + р.143) у тому числі: 140 0 0 0 0
Поточні зобов’язання, у тому числі: 141 0 0 0 0
кредити, отримані від кредитних спілок 1411 0 0 0 0
кредити, отримані від об’єднаної кредитної спілки 1412 0 0 0 0
кредити, отримані від банків 1413 0 0 0 0
інші зобов’язання 1414 0 0 0 0
Довгострокові зобов’язання, у тому числі: 142 0 0 0 0
кредити, отримані від кредитних спілок 1421 0 0 0 0
кредити, отримані від об’єднаної кредитної спілки 1422 0 0 0 0
кредити, отримані від банків 1423 0 0 0 0
інші зобов’язання 1424 0 0 0 0
Довгострокові зобов’язання зі строком погашення протягом року, у тому числі: 143 0 0 0 0
кредити, отримані від кредитних спілок 1431 0 0 0 0
кредити, отримані від об’єднаної кредитної спілки 1432 0 0 0 0
кредити, отримані від банків 1433 0 0 0 0
інші зобов’язання 1434 0 0 0 0
4.3.Розрахунки за нарахованими процентами за користування залученими коштами (р.151 + р.152 + р.153 + р.154) у тому числі 150 565073,05 5249150,68 3725652,19 2088571,54
розрахунки за процентами, нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 151 0 632242,99 222687,20 409555,79
розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від об’єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов’язаннями перед юридичними особами 152 0 0 0 0
розрахунки за процентами, нарахованими на обов’язкові пайові внески 153 0 0 0 0
розрахунки за процентами, нарахованими на додаткові пайові внески 154 565073,05 4616907,69 3502964,99 1679015,75
5. Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів Код рядка Залишок на початок звітного періоду Отримано за звітний період Витрачено за звітний період Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5 6
5.1. Загальна сума джерел цільового фінансування та цільових надходжень (р.161 + р.162 + р.163 + р.164 + р.165) у тому числі 160 17320,56 24193,22 17320,56 24193,22
благодійні внески членів кредитної спілки до благодійного фонду 161 0 0 0 0
цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів 162 0 0 0 0
інше цільове фінансування та інші цільові надходження 163 0 0 0 0
забезпечення майбутніх витрат і платежів 164 17320,56 24193,22 17320,56 24193,22
дооцінка активів 165 0 0 0 0

 

Кількість членів кредитної спілки 302
Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках 20
Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами 174

 

 

Додаток 3

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

Назва Код Залишок на початок звітного періоду Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4
АКТИВ
І. ПРОДУКТИВНИІ АКТИВИ
Кредити, надані членам кредитної спілки 010 22539661,31 25553338,27
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки 020 2214424,97 1567949,60
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки) 021 1594803,18 1146747,34
Кредити, надані кредитним спілкам 030 0 0
Заборгованість за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими кредитним спілкам 040 0 0
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені, неповернені та безнадійні кредити, надані кредитним спілкам) 041 0 0
Фінансові інвестиції, у тому числі 050 35100 505000
Грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності 051 0 0
Інші продуктивні активи, в тому числі 060 0 0
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій 061 0 0
Усього за розділом I (р. 010 — р. 021 + р. 030 — р. 041 + р. 050 + р. 060) 070 20979958,13 24911590,93
ІІ. НЕПРОДУКТИВНИІ АКТИВИ
Грошові кошти 080 381402,04 579601,22
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість) 090 2573837,56 943192,09
Капітальні інвестиції 100 0 0
Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки 110 0 0
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки 120 0 0
Інші непродуктивні активи, у тому числі: 130 2484916,65 4212387,73
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій 131 0 0
Сума сформованого резерву сумнівних боргів 132 0 0
Витрати майбутній періодів 140 0 0
Усього за розділом II (р.080 + р.090 + р.100 + р.110 — р.120 + р.130 + р.140) 150 5440156,25 5735181,04
АКТИВИ ВСЬОГО (р.070 + р.150) 160 26420114,38 30646771,97
ПАСИВ
І. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки 170 0 7542897
Розрахунки з юридичними особами за зобов’язаннями, на які нараховуються проценти 180 0 0
Сума зобов’язань, на які нараховуються проценти, разом (р.170 + р.180) 190 0 7542897
Розрахунки з фізичними особами за зобов’язаннями, на які не нараховуються проценти 200 0 0
Розрахунки з юридичними особами за зобов’язаннями, на які не нараховуються проценти 210 0 0
Нарахована заробітна плата та обов’язкові платежі 220 6578,82 7680,05
Інші зобов’язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі: 230 714963,69 2378262,10
нараховані, але не сплачені проценти за зобов’язаннями 231 0 409555,79
Доходи майбутніх періодів 240 0 0
Сума зобов’язань, на які не нараховуються проценти, разом (р.200 + р.210р. + р.220 + р.230 + р.240) 250 721542,51 2385942,15
Усього за розділом I (р.190 + р.250) 260 721542,51 9928839,15
ІІ. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ
Пайовий капітал 270 11075024 13810412
Резервний капітал 280 3136617,70 3689882,46
Додатковий капітал 290 9989841 1758671
Нерозподілений дохід (непокритий збиток) 300 1479768,61 1434774,14
Усього капітал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300) 310 25681251,31 20693739,60
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів 320 17320,56 24193,22
Усього за розділом II (р.310 + р.320) 330 25698571,87 20717932,82
ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260 + р.330) 340 26420114,38 30646771,97
Гарантії та забезпечення надані 350 0 0

 

 

Додаток 4

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки 

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

(грн.)

ПОКАЗНИКИ Код рядка За звітний період
1 2 3
1. Визначення доходу
Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки 010 9882241,69
Отримані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам 020 0
Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках 030 21125,08
Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних рахунках в об’єднаній кредитній спілці 040 0
Доходи від участі в капіталі кооперативного банку 050 0
Плата (проценти) на внески в капіталі об’єднаної кредитної спілки 060 0
Доходи від державних цінних паперів 070 0
Інші процентні доходи 080 0
Загальна сума отриманих процентних доходів р.010 + р.020 + р.030 + р.040 + р.050 + р.060 + р.070 + р.080) 090 9903366,77
Отримані штрафи, пені 100 2527834,53
Інші непроцентні доходи, у тому числі 110 1115602,60
Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок 111 690568,50
Доходи від операційних курсових різниць 112 0
УСЬОГО ДОХОДІВ (р.090 + р.100 + р.110) 120 13546803,90
2. Визначення витрат
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки 130 632242,99
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок 140 0
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об’єднаної кредитної спілки 150 0
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків 160 0
Нараховані проценти за іншими зобов’язаннями перед юридичними особами 170 0
Витрати, пов’язані із залученням коштів (р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170) 180 632242,99
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів кредитної спілки на депозитних рахунках 190 206574,27
Витрати на нарахування заробітної плати та обов’язкових платежів 200 280802,39
Інші операційні витрати у тому числі 210 7528878,48
на благодійну діяльність 211 0
Витрати від операційних курсових різниць 212 0
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій 220 0
Податок на прибуток нарахований 230 35998,89
Інші витрати 240 0
Загальна сума операційних витрат (р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240) 250 8052254,03
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів 260 242512,66
Витрати на списання несплачених процентів за кредитами 270 0
Усього витрат (р. 180 + р. 250 + р. 260 + р. 270) 280 8927009,68
3. Визначення результату
Фінансовий результат (р.120 — р.280) 290 4619794,22
Формування резервного капіталу 300 0
Розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески 310 4616907,69
Нерозподілений дохід (збиток) (р.290 — р.300 — р.310) 320 2886,53

 

Додаток 5
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

ЗВІТНІ ДАНІ 
про розрахунок необхідної суми резерву
забезпечення покриття втрат
від неповернених позичок кредитної спілки
за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

Назва показника Код рядка Рівень прострочення УСЬОГО
1-й рівень 2-й рівень 3-й рівень > 12 місяців
1 2 3 4 5 6 7
Норма резервування для прострочених та неповернених кредитів 010 0 35 70 100 x
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами 020 40870,69 585125,50 0 941953,41 1567949,60
Кількість прострочених та неповернених кредитів 030 1 4 0 43 48
необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами 040 0 204793,93 0 941953,41 1146747,34
Норма резервування для безнадійних кредитів 050 100 100 100 100 x
Заборгованість за безнадійними кредитами 060 0 0 0 0 0
Кількість безнадійних кредитів 070 0 0 0 0 0
Необхідний резерв за безнадійними кредитами 080 0 0 0 0 0

Додаток 6
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки 

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

Назва Код Надані кредити за звітний період Заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду Пролонговані кредити Простроченість більше 3 місяців Списано за звітний період Великі ризики (кредити членам кредитної спілки >= 10 % капіталу)
кількість, од. сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. Середньо-зважена процентна ставка, % Кількість, од. Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. кількість, од. сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього кредитів у тому числі 010 128 27086521,78 178 25553338,27 39,64 12 2050381,39 47 1527078,91 0 0 0 0
Комерційні кредити 011 79 14823643,99 72 12387452,23 36,34 0 0 0 0 0 0 0 0
Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Споживчі кредити 015 49 12262877,79 106 13165886,04 42,74 12 2050381,39 47 1527078,91 0 0 0 0
придбання автотранспорту 0151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів 0152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші потреби 0153 49 12262877,79 106 13165886,04 42,74 12 2050381,39 47 1527078,91 0 0 0 0

 

 

 

 

Додаток 7
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб 

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

Мета залучення Код рядка Від кредитних спілок Від об’єднаної кредитної спілки Від банків Від інших юридичних осіб
до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
надання кредитів членам кредитної спілки 010 0 0 0 0 0 0 0 0
підтримання ліквідності 020 0 0 0 0 0 0 0 0
придбання, ремонт, модернізація та реконструкція офісного приміщення 030 0 0 0 0 0 0 0 0
придбання програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання,пов’язаного з наданням фінансових послуг 040 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього залучено 050 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

Додаток 8
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки 

за   2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ» 
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

  Код рядка Залишок на початок звітного періоду Видано за звітний період Сплачено за звітний період Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5 6
Сума кредитів 22539661,31 27086521,78 24072844,82 25553338,27
КС «ЗаРаЗ» м. Київ, вул. В.Забіли,5 101 22539661,31 27086521,78 24072844,82 25553338,27

 

  Код рядка Залишок на початок звітного періоду Видано за звітний період Сплачено за звітний період Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5 6
Внески (вклади) 0 10353266 2810369 7542897
КС «ЗаРаЗ» м. Київ, вул. В. Забіли,5 201 0 10353266 2810369 7542897

 

 

 

Додаток 9

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

 

Інформація щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

за  12 місяців  2017 р.
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Кредитна спілка «ЗаРаЗ»
(назва кредитної спілки)

Назва показника Код рядка Укладені договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки Зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки Зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав Невиконані вимоги щодо зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки У тому числі:
до 30 календарних днів з дати отримання вимоги 30 і більше календарних днів з дати отримання вимоги
1 2 3 4 5 6 7 8
Кількість договорів (одиниць) 010 39  32 0 0 0  0
Сума грн. 020 10353266,00 7542897,00  0,00  0,00  0,00  0,00
Питома вага в прострочених зобов’язаннях 030 Х  0,00
Регистрационные документы

svidotstvo svidotstvo svidotstvo

Ваш номер телефона?


×
Заявка на получение кредита


captcha

×
Заявка на отримання кредиту


captcha

×

Ваш номер телефону?×

Шановні відвідувачі та члени Кредитної спілки «ЗаРаЗ»!

 11 березня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» через спалах у світі коронавірусу з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні вводиться карантин.

Враховуючи вказану постанову, а також з метою убезпечити населення України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, адміністрацією Спілки, на період з 23 березня до прийняття відповідним органом державної влади про припинення карантину та скасування інших обмежувальних заходів, запроваджено особливий режим роботи Спілки:

 • обмежено допуск у приміщення офісу Спілки будь-яких осіб;
 • припинено проведення особистого прийому громадян керівництвом Спілки;
 • припинено проведення прийому громадян посадовими особами Спілки;
 • призупинено розгляд заяв осіб, що мають намір набуття членства у Спілці;
 • призупинено розгляд заяв членів Спілки про надання фінансових послуг, про зміну умов діючих договорів, про надання траншів в межах лімітів за кредитними лініями за діючими договорами тощо;
 • запроваджено обмеження присутності посадових осіб Спілки в приміщені офісу фінансовою установи;
 • запроваджено дистанційну роботу з обслуговування діючих договорів;
 • фактична присутність посадових осіб Спілки в приміщені офісу фінансовою установи здійснюватиметься в режимі чергування, БЕЗ РОБОТИ З ВІДВІДУВАЧАМИ.

Усі розрахункові операції зі Спілкою Ви маєте можливість здійснити дистанційно (засобами он-лайн банкінгу та безпосередньо у відділеннях банківських установ) за наступними банківськими реквізитами:

р/р: UA093007110000026507052600268 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 300711, ЕДРПОУ: 37716197, Отримувач: Кредитна спілка «ЗАРАЗ»

Уся необхідна Вам інформація надаватиметься посадовими особами Спілки наступними засобами зв’язку:

Подальші рішення щодо особливого режиму роботи Спілки прийматимуться в залежності від розвитку ситуації та рішень прийнятих органами державної влади та/або місцевого самоврядування.