АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТА ЗВІТНИХ ДАНИХ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ»

ЗА ФІНАНСОВИЙ РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017Р.

 

 

 

 

м. Київ

2018р.

 

РОЗДІЛ 1 «ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

 

Адресат:

 Загальним зборам членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ»,

іншим органам управління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ»

та можливим користувачам річної фінансової звітності,

Національній комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг України

 

Думка з застереженням

Ми провели аудит річної фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» (код за ЄДРПОУ: 37716197, місцезнаходження: 03039, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. В. Забіли, буд.5) (надалі за текстом – Кредитна спілка), яка включає  баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017р., звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017р., звіт про власний капітал за 2017р. та примітки до фінансової звітності за 2017р., які включають стислий виклад важливих аспектів облікової політики.

На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Основа для думки з застереженням», річна фінансова звітність КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» за фінансовий рік, що закінчився 31.12.2017р. відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах активи і пасиви балансу в сумі 29619 тис. грн. та прибуток, як підсумковий фінансовий результат, в сумі 164 тис. грн., і складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Основа для думки з застереженням

Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних  стандартів  контролю  якості, аудиту,  огляду, іншого надання впевненості  та  супутніх  послуг», видання 2015р., (надалі за текстом- МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №344 від 04.05.2017р., для  застосування до завдань, виконання яких буде здійснюватися після 01.06.2017р. та «Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017р.», затверджених Розпорядженням №142 від 01.01.2018р., з урахуванням вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001р., Закону України «Про кредитні спілки» №2908-III від 20.12.2001р., Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» №996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого розпорядженням №177 від 25.12.2003р. зі змінами та доповненнями, Розпорядження №7 від 16.01.2004р. Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  «Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок», «Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», затверджених рішенням Аудиторської палати України №260/6 від 01.11.2012р. та інших нормативних документів.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора  за аудит фінансової звітності» нашого звіту.  Ми є незалежними по відношенню до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Річна інвентаризація наявних активів та зобов’язань проводилась КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ЗАРАЗ» без нашої участі, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак, в Кредитній спілці цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій аудитори висловлюють довіру, згідно вимог Міжнародних Стандартів Аудиту. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов’язання наявні.

Звертаємо увагу на те, що на дату проведення аудиту Кредитною спілкою отримані не всі акти звіряння розрахунків з її членами. Таким чином, ми не можемо в повній мірі підтвердити дебіторську заборгованість по розрахунках за кредитами наданими членам Кредитної спілки та кредиторську заборгованість по розрахунках за внесками на депозитні рахунки. З урахуванням такого обмеження, висловлення думки щодо достовірності дебіторської заборгованості та зобов’язань за даними розрахунками базувалось виключно на підставі бухгалтерських регістрів. Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є всеохоплюючими для фінансової звітності.

Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, мають обмежений вплив на положення справ у цілому та не впливають на загальний фінансовий стан КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ».

Аудиторський висновок модифіковано відповідним чином. На нашу думку, фінансові звіти КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ЗАРАЗ» за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2017р., складені на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для  нашої думки.

 

Ключові питання аудиту

Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому висновку.

 

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на примітку 2 розділ «Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування» до цієї фінансової звітності, у якій зазначено, що  діяльність Кредитної спілки в 2017р. здійснювалась в агресивному операційному середовищі, обумовленому негативною ситуацією в Україні, підкріпленої девальвацією гривні. Майбутній розвиток зазначених факторів, їх наслідки та вплив на функціонування фінансового ринку, наразі невідомі. Враховуючи достатній рівень капіталу Кредитної спілки та її фінансовий стан, а також досвід діяльності в умовах кризи 2008-2009 років, керівництво Кредитної спілки вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що Кредитна спілка є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Наша думка не містить застережень стосовно фінансової звітності у зв’язку із наведеним питанням.

 

Інші питання

Управлінський персонал Кредитної спілки несе відповідальність за іншу інформацію.   Інша інформація на дату цього звіту аудитора,  складається з пакетів документів на отримання двох ліцензій у 2017р.: на провадження господарської  діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту згідно Розпорядження № 982 від 06.04.2017р. та на провадження господарської  діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме про залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення  згідно Розпорядження № 1090 від 13.04.2017р. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення  та невідповідність цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів , які б необхідно було включити до звіту, крім тих які розкриті у фінансовій звітності але є доречними для користувачів для розуміння аудиту.

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  за фінансову звітність

Управлінський персонал Кредитної спілки несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал  несе відповідальність за оцінку здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Кредитну спілку чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть  відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Кредитної спілки.

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

 • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
 • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
 • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
 • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
 • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

 

РОЗДІЛ 2. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

Річні звітні дані, які подаються до Національної  комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Ми провели перевірку річних звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» (код за ЄДРПОУ: 37716197, місцезнаходження: 03039, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. В. Забіли, буд.5), які включають такі форми: Загальна інформація про кредитну спілку за 2017р. (додаток 1), Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2017р. (додаток 2), Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2017р. (додаток 3), Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2017р. (додаток 4), Звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення  покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки за 2017р. (додаток 5), Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2017р. (додаток 6), Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2017р. (додаток 7), Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки за 2017р. (додаток 8), Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» за 2017р. (додаток 9).

Аудиторську перевірку річних звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ», за рік що закінчився 31.12.2017р. здійснено ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ», яка проводилась у відповідності до «Міжнародних  стандартів  контролю  якості, аудиту,  огляду,  іншого надання впевненості  та  супутніх  послуг», видання 2015р., прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №344 від 04.05.2017р., для  застосування до завдань, виконання яких буде здійснюватися після 01.06.2017р., зокрема до МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»,  МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять фінансову звітність, яка підлягала аудиту», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності», тощо. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки  для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Цей розділ аудиторського висновку підготовлений нами відповідно до «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого розпорядженням №177 від 25.12.2003р. зі змінами та доповненнями з урахуванням вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001р., Закону України «Про кредитні спілки» №2908-III від 20.12.2001р., Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» №996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, Розпорядження №4261 від 14.11.2017р. Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  «Про затвердження Змін до порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», Розпорядження №7 від 16.01.2004р. Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  «Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок», «Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», затверджених рішенням Аудиторської палати України №260/6 від 01.11.2012р. та інших нормативних документів.

Під час проведення аудиту всі важливі аспекти діяльності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» стосовно її річних звітних даних за фінансовий рік, що закінчився 31.12.2017р., нами було охоплено.

Ми провели тестування показників звітних даних з метою отримання достатніх доказів того, що вони не містять суттєвих помилок, мають достатнє обґрунтування первинними документами і даними бухгалтерського обліку Кредитної спілки.

Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та річними звітними даними, які надаються в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що розкривається Кредитною спілкою у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті проведення аудиторських процедур ми не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацією,  яка розкривається Кредитною спілкою та подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

Розкриття інформації, наведеної у фінансовій звітності Кредитної спілки

             В ході перевірки аудиторами було досліджено облікову систему КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» згідно «Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку». Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р. із змінами та доповненнями.

Облік КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» автоматизований, ведеться на комп’ютері із застосуванням спеціального програмного забезпечення по управлінню діяльності кредитної спілки «Все в одному «CUPROGRAM» згідно договору від 06.06.2011р.

На підставі проведених нами тестів та отриманих аудиторських доказів, можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ЗАРАЗ» в цілому відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших нормативно — правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, Облікової політики  та Внутрішніх положень кредитної спілки.

Ведення бухгалтерського обліку забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності. Дані первинних документів відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку кредитної спілки, які знайшли відповідне відображення у представленій фінансовій звітності станом на 31.12.2017р.

Система обліку в Кредитній спілці відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, забезпечує регулярний збір та належну обробку інформації для складання фінансової звітності. Показники форм фінансової звітності в цілому  відповідають  даним бухгалтерському обліку та дані окремих форм звітності відповідають один одному.

Активи Кредитної спілки станом на 31.12.2017р. складають 29619 тис. грн. Інформація за видами активів у цілому відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Зобов’язання Кредитної спілки станом на 31.12.2017р. складають 23763 тис. грн. Інформація за видами зобов’язань у цілому відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Власний капітал станом на 31.12.2017р. складає 5856 тис. грн. Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансова звітність вчасно складається та надається до відповідних контролюючих органів. Змін у методології ведення обліку та відхилень від прийнятої облікової політики протягом періоду, який перевіряється, не виявлено.

На підставі проведених нами тестів та отриманих аудиторських доказів, можна зазначити, що бухгалтерський облік Кредитною спілкою ведеться в цілому відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. із змінами та доповненнями, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

 

Розкриття інформації за видами активів

            Активи Кредитної спілки первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку на дату зарахування активу до складу активів Кредитної спілки. Активи Кредитної спілки визнаються за умови відповідності критеріям визнання. Актив визнається, коли є ймовірним надходження майбутніх економічних вигід і актив має собівартість або вартість, яку можна достовірно виміряти. Первісне визнання, первісна оцінка, подальша оцінка активів Кредитної спілки та припинення їх визнання визначаються відповідними МСФЗ.

 

Необоротні активи

Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2017р. первісна вартість нематеріальних активів складає 10 тис. грн., накопичена амортизація -2 тис.грн., залишкова вартість 8 тис.грн.

Основні засоби

Станом на 31.12.2017р. первісна вартість основних засобів складає 1166 тис. грн., знос -230 тис.грн., залишкова вартість 936 тис.грн.

Дебіторська заборгованість

Частина кредитного портфеля Кредитної спілки відображена у складі довгострокової дебіторської заборгованості в сумі 165 тис.грн. за фактичним терміном погашення пізніше ніж 31.12.2018р.

 

Оборотні активи

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017р. за продукцію, товари, послуги складає 429 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість кредитної спілки станом на 31.12.2017р. складає 24124 тис.грн., яка складається з залишку основної суми за кредитами 25388 тис.грн., залишку нарахованих, але несплачених процентів за кредитами 1578 тис.грн., суми заборгованості за держмитом та іншими судовими витратами 154 тис.грн., суми заборгованості за  проданий об’єкт нерухомості 758 тис.грн.  (з вирахуванням резерву забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів в сумі 1147 тис.грн., резерву забезпечення покриття втрат за нарахованими відсотками від всіх нарахованих, але не сплачених відсотків станом на 31.12.2017р. та на заборгованість по пролонгованим кредитам в сумі 2606 тис.грн.).

Гроші та їх еквіваленти

Безготівкові та готівкові розрахунки здійснюються Кредитною спілкою з дотриманням вимог діючого законодавства. Станом на 31.12.2017р. гроші та їх еквіваленти складають 1085 тис.грн., у тому числі готівка 56 тис.грн.

Аудитори не були присутні при проведенні інвентаризації активів.

 

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), за винятком питань, наведених у параграфі «Основа для думки з застереженням», забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення активів у фінансовій звітності Кредитної спілки.

 

Розкриття інформації про зобов’язання і забезпечення

Довгострокові зобов’язання

Довгострокові зобов’язання КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» на звітну дату  складають 7440 тис.грн., а саме: внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки за фактичним терміном погашення пізніше ніж 31.12.2018р. в сумі 7053 тис.грн. та нараховані, але не сплачені, відсотки станом на 31.12.2017р. у сумі 387 тис.грн.

 

Поточні зобов’язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 289 тис.грн., за розрахунками з оплати праці 7 тис.грн.

Інші поточні зобов’язання на звітну дату складають 16003 тис. грн. (в тому числі необов’язкові (добровільні) пайові внески 13809 тис.грн., поточні зобов’язання за внесками (вкладами) на депозитні рахунки за амортизованою вартістю 513 тис.грн.,   розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (%) на додаткові пайові внески 1681 тис.грн).

Кредитною спілкою для забезпечення виплат відпускних у майбутніх періодах створюється резерв на виплати відпусток, як того вимагає МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Поточні забезпечення становять 24 тис.грн.

 

Ми не були присутні при проведенні інвентаризації пасивів.

 

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), за винятком питань, наведених у параграфі «Основа для думки з застереженням», забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення зобов’язань та забезпечень у фінансовій звітності Кредитної спілки.

Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал — це загальна вартість засобів Кредитної спілки, які належать їй на правах власності і використовуються спілкою для формування активів. Такі активи формуються за рахунок інвестованого в них власного капіталу і є чистими активами Кредитної спілки.

Капітал КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» згідно Статуту складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу Кредитної спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов’язань.

Пайовий капітал Кредитної спілки формується за рахунок обов’язкових пайових внесків членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ». Розмір обов’язкового пайового внеску станом на 31.12.2017р. становить 1 тис.грн., що відображено по рядку 1400 форми №1 фінансової звітності «Баланс» («Звіт про фінансовий стан»).

Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків Кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів. Резервний капітал КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» формується за рахунок вступних внесків членів Кредитної спілки, частини доходів Кредитної спілки до момента досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик Кредитної спілки, членських внесків в резервний капітал. Розмір резервного капіталу за станом на 31.12.2017р. становить 3690 тис.грн., що відображено по рядку 1415 форми №1 фінансової звітності «Баланс» («Звіт про фінансовий стан»).

Нерозподілений прибуток Кредитної спілки станом на 31.12.2017р. складає 406 тис.грн., що відображено по рядку 1420 форми №1 фінансової звітності «Баланс» («Звіт про фінансовий стан»).

 

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення власного капіталу у фінансовій звітності Кредитної спілки.

 

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку)

Інші операційні доходи Кредитної спілки за 2017р. дорівнюють  14337 тис.грн. Інші фінансові доходи  21 тис.грн. Інші доходи 413тис.грн.

Адміністративні витрати 687 тис.грн. Інші операційні витрати 8635 тис.грн. Фінансові витрати 5249 тис.грн.

Витрати (дохід) з податку на прибуток 36 тис.грн.

Чистий прибуток кредитної спілки за 2017р. складає 164 тис.грн.

 

Розрахунок вартості чистих активів

Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ».

Під вартістю чистих активів Кредитної спілки мається на увазі величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку:

—   активи 29619 тис.грн.

—   зобов’язання 23763 тис.грн.

—   розрахункова вартість чистих активів 5855 тис.грн.

—   пайовий капітал 1 тис.грн.

Вартість чистих активів на кінець звітного періоду перевищує розмір пайового капіталу, що не суперечить вимогам законодавства.

 

Щодо дотримання Кредитною спілкою

положень законодавчих та нормативних актів

З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання Кредитною спілкою положень законодавчих та нормативних актів, ми  здійснили відповідні аудиторські процедури та отримали достатні докази з наступних питань, зокрема:

 

 1. Повідомлення Кредитною спілкою Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін – дані вимоги дотримані.
 2. Надання Кредитною спілкою клієнту (споживачу) інформації відповідно до ст.12 Закону про фінансові послуги, а також розміщення інформації, визначеної ч.1 ст.12 зазначеного закону на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності – дані вимоги дотримані.
 3. Розкриття Кредитною спілкою інформації відповідно до ч.4, ч.5 ст.121 Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці) – дані вимоги дотримані.
 4. Розміщення Кредитною спілкою внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) на пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати – дані вимоги дотримані.
 5. Дотримання Кредитною спілкою ст.10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів – дані вимоги дотримані.
 6. Відповідність приміщень, у яких здійснюється Кредитною спілкою обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат – дані вимоги дотримані.
 7. Розміщення Кредитною спілкою інформації про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем) – дані вимоги дотримані.
 8. Внесення Кредитною спілкою інформації про всі свої відокремлені підрозділи до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, встановлених розділом XVII Положення №41 – дані вимоги дотримані.
 9. Забезпечення Кредитною спілкою зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання законодавства щодо готівкових розрахунків, встановлених Постановою НБУ №637 та Постановою №210 – дані вимоги дотримані.
 10. Дотримання Кредитною спілкою обмеження щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, встановлених п.37 Ліцензійних умов №913, р.2 Положення № 1515 – дані вимоги дотримані.
 11. Кредитна спілка включає у договори про надання фінансових послуг обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг– дані вимоги дотримані.

12.Кредитна спілка дотримується внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких визначено Переліком № 116 – дані вимоги дотримані.

13.Кредитна спілка має облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим Вимогами №4122, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг– дані вимоги дотримані.

14.Кредитна спілка провадить господарську діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення виключно після отримання відповідної ліцензії– дані вимоги дотримані.

15.Кредитна спілка виконує вимоги пункту 41 Ліцензійних умов №913, яким установлено, що фінансова установа (крім страховика) не має права укладати договори щодо надання фінансових послуг (крім договорів страхування та договорів фінансового лізингу), зобов’язання за якими визначені як грошовий еквівалент в іноземній валюті– дані вимоги дотримані.

16.Кредитна спілка виконує укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених книгою п’ятою ЦКУ, статтею 6 Закону про фінпослуги, частиною сьомою статті 10 Закону про спілки – дані вимоги дотримані.

17.Кредитна спілка під час прийняття членів до своєї спілки дотримується ознаки членства, визначеної її статутом відповідно до статей 6, 7 Закону про спілки– дані вимоги дотримані.

18.Кредитна спілка скликає загальні збори у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік, з дотриманням вимог статті 14 Закону про спілки– дані вимоги дотримані.

19.Кредитна спілка дотримується правил залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, визначених Розпорядженням №821– дані вимоги дотримані.

20.Кредитна спілка розкриває інформацію щодо джерел формування залучених коштів, інших ніж внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки в тому числі, залучених від юридичних осіб (назва, код за ЄДРПОУ, суми, строки та умови залучення (процентна ставка)) – дані вимоги дотримані.

 1. Кредитна спілка дотримується вимог законодавства щодо формування резерву сумнівних боргів та резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, який є резервом, що формується згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів внаслідок реалізації кредитного ризику– дані вимоги дотримані.
 2. Кредитна спілка розкриває інформацію щодо активних операцій не пов’язаних з її фінансовою діяльністю– дані вимоги дотримані.

 

ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Розкриття інформації щодо дотримання фінансових нормативів діяльності та критеріїв якості системи управління кредитною спілкою

З метою забезпечення стабільної діяльності Кредитної спілки, своєчасного дотримання нею зобов‘язань перед своїми членами, а також запобігання можливим втратам капіталу через ризики, які притаманні діяльності кредитних спілок, «Положенням про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок», що регулюється розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №7 від 16.01.2004р., встановлені нормативи щодо капіталу, платоспроможності, якості активів, прибутковості, ризиковості операцій, ліквідності, а також критеріїв якості системи управління.

На підставі звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» розраховані фінансові нормативи (поточна група нормативів 2) та визначено їх дотримання нормативним значенням станом на 31.12.2017р.:

 

Назва нормативуЗначенняМетаЧи дотримується?
Нормативи достатності капіталу та платоспроможності
2.2.1Достатності капіталу208,4210Так
2.2.2Коефіцієнт платоспроможності21,47Так
2.2.3Резервного капіталу11,415Ні
2.2.4Мінімальний розмір резервного капіталу1021308,6810Так
2.2.5Розподіл на пайXX%Так
Нормативи якості активів
3.1.Проблемні кредити до власних коштів9,6710Так
Нормативи ризиковості операцій
3.2.1Кредити надані 1 члену КС4,7820Так
3.2.2Макс. залишок за над. кредитами 1 члена7,125Так
3.2.3Кредити з великими ризиками080Так
3.2.4Кошти від юридичних осіб050Так
3.2.5Зобов’язання перед 1 членом7,7710Так
3.2.6Зобов’язання перед 3-ми особами0100Так
НОРМАТИВИ ПРИБУТКОВОСТІ
3.3.1Співвідношення нерозподіленого доходу попереднього періоду110,55100Так
3.3.2Розмір поточного збитку кредитної спілки на звітну датуТак0Так
3.3.3Право благодійної діяльностіТакXТак
Нормативи ліквідності
4.1.1Миттєва ліквідність10010Так
4.2.1Короткострокова ліквідність698,5100Так
Нормативи сформовано за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 по КС «ЗАРАЗ»

 

Нормативи, що містяться в «Положенні про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №7 від 16.01.2004р. зі змінами та доповненнями, станом на 31.12.2017р. кредитною спілкою дотримано, крім нормативу сформованого резервного капіталу.

 

Оцінка ризиків та систем управління ними

При оцінці ризиків Кредитна спілка дотримується вимог Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Система оцінки ризиками основана на бухгалтерських даних та на оцінці майна. Управління ризиками здійснюється Головою правління Кредитної спілки та відповідальним по фінансовому моніторингу. Керівництво Кредитної спілки володіє джерелами інформації щодо ринкових ризиків і вирішує напрямки проведення активних операцій.

Процентний ризик

Кредитна спілка не має значного процентного ризику у зв’язку з тим, що більшість фінансових інструментів є короткостроковими.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Кредитної спілки і при управлінні позиціями. Він включає як ризик неможливості фінансування активів в належні терміни і по належних ставках, так і ризик неможливості ліквідації активу за прийнятною ціною і у відповідні терміни.

Отримання коштів відбувається шляхом використовування різних інструментів, включаючи збільшення складеного капіталу, формування резервного фонду, завдяки цьому послаблюється залежність від одного джерела фінансування, що як правило, зменшує вартість засобів. Ризик ліквідності помірний.

 

Внутрішній аудит

Кредитною спілкою створена служба внутрішнього аудиту, яка функціонує відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001р., «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах», затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1772 від 05.06.2014р.

Розглянувши стан внутрішнього контролю у кредитній спілці ми вважаємо за необхідне зазначити наступне:

 • Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.
 • Бухгалтерський контроль   забезпечує   збереження   активів   кредитної спілки,   достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.
 • Керівництво кредитної спілки в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у кредитній спілці. Діючу в Кредитній спілці систему внутрішнього контролю є підстави  вважати задовільною.

 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення

фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», нами були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Кредитної спілки, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі  по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Кредитної спілки містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

 

Інформація про пов’язаних осіб

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» та МСА 550 «Пов’язані особи» ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними.

Згідно з МСФЗ, пов’язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що прямо або опосередковано здійснюють контроль над Кредитною спілкою або суттєво впливають на її діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

В процесі виконання аудиторських процедур перевірки фінансової звітності Кредитної спілки, в інформації щодо переліку пов’язаних осіб, порушень та відхилень не встановлено.

 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив

на фінансовий стан Кредитної спілки

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності нами не було встановлено подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Кредитної спілки.

 

Безперервність господарської діяльності Кредитної спілки

Припущення про безперервність господарської діяльності кредитної спілки, розглядається аудиторами у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудиторів, а також на даних бухгалтерського обліку Кредитної спілки та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню.

Нами не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

 

РОЗДІЛ 3 «ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ»

 

 1. Основні відомості про кредитну спілку
Повне найменування  кредитної спілкиКредитна спілка «ЗаРаЗ»
Скорочене найменуванняКC «ЗаРаЗ»
Код за ЄДРПОУ37716197
Код за КВЕД64.92 Інші види кредитування64.99 Надання інших фінансових послуг

 

Організаційно-правова формакредитна спілка
Форма власності приватна
Теріторія за КОАТУУ8036100000
Найменування органу, яким було здійснено реєстраціюГолосіївська районна у м. Києві державна адміністрація
Дата та номер первинного запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації25.05.2011р. №1 068 102 0000 027941
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації останньої реєстраційної дії28.05.2017р.
Реєстраційний номер у Реєстрі  фінансових установ14102665
Реквізити свідоцтва фінансової установиКС № 943
Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ01.12.2011р.
Ліцензія1.На провадження господарської  діяльності з надання фінансових послуг ( крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту згідно Розпорядження № 982 від 06.04.2017р.

2.На провадження господарської  діяльності з надання фінансових послуг ( крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме про залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

згідно Розпорядження № 1090 від 13.04.2017р.

Ліцензія «Діяльність КС з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки»відсутня
Юридична адреса кредитної спілки03039, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. В. Забіли, буд.5
Фактичне місцезнаходження кредитної спілки03039, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. В. Забіли, буд.5
Телефон(044) 525-54-27
Головні посадові особи станом на 31.12.2017р.:Голова Правління:

Головний бухгалтер:

Абрамський Микола Володимирович

Свиридовська Віра Іванівна

Поточний рахунокПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023,р/р 2650701110539 7

 

Кількість відокремлених підрозділіввідсутні
Кількість працівників станом  на 31.12.2017р.6
Кількість учасників (засновників) кредитної спілки на момент створення 50
Кількість членів кредитної спілки на 31.12.2017р. 302

 

 1. Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору
Повне найменування аудиторської фірмиПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»
Код за ЄДРПОУ21613474
Юридична адресам. Київ, вул. Червонопрапорна, буд.34, корп. 4
Місцезнаходженням. Київ, вул. Хорива, буд.23, оф.1
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності№0295 видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 терміном дії до 30.07.2020р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якостіРішення Аудиторської палати України від 24.12.2014р. № 304/4, термін чинності свідоцтва до 31.12.2019р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринкуСерія та номер свідоцтва П 000345, строк дії свідоцтва з 28.01.2016р. по 30.07.2020р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугРеєстраційний номер 0001, строк дії Свідоцтва до 30.07.2020р.
Інформація про аудиторів: 

 

Аудитор ПП «АФ «Аудит-Оптім»

Григор’єва Н.О.

Сертифікат аудитора серії А № 005504  виданий від 22.07.2003р. Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України №271/2 від 30.05.2013р. терміном до 22.07.2018р.

 

Директор  ПП «АФ «Аудит-Оптім»

Трушкевич Т.М.

Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий 28.04.1994р. Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.

 

Контактний телефон(044)  425-74-99
Дата та номер договору на проведення аудиторської перевіркиДоговір № 8 від 05.02.2018р.
Предмет договоруАудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Кредитної спілки за 2017р. з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2017р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиторської перевірки05.02.2018р. – 16.02.2018р.

Аудитор ПП «АФ «Аудит-Оптім»                                _______________ Григорєва Н.О.

Сертифікат аудитора серії А № 005504  виданий від 22.07.2003р. Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України №271/2 від 30.05.2013р. терміном до 22.07.2018р.

 

Директор ПП «АФ «Аудит-Оптім»                              _______________ Трушкевич Т.М.

Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий від 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.

 

Україна, м. Київ, вул.Червонопрапорна, б.34, корп. 4

 «16» лютого 2018р.