Додаток № 1

до кредитного договору №__

вiд «__»______201_р.

 

Графiк розрахункiв

 

Дата надання кредиту:«__»______201_р.
Позичальник:
Особовий рахунок:
База для нарахування процентiв:Залишок суми кредиту
Сума кредиту:
Процентна ставка:

 

  1. Цим графiком встановлюються перiодичнiсть та розмiри платежiв Позичальника з повернення кредиту та сплати процентiв (відсотків) за користування кредитом, а саме:

 

ДатаЗалишокНарахований відсотокДо сплати
Основна сумаВідсотокОсновна сумаВідсоток
Всього

 

Згiдно з п.4.2. Договору, вiдповiдальнiсть за оформлення забезпечення кредиту у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та всi витрати, пов’язанi з таким оформленням (оплата послуг реєстратора, нотарiуса, страховика, оцiнювача, тощо) покладаються на Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання пiдлягає оформленню окремим договором.

  1. Сплата Позичальником вартостi iнших послуг, пов”язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням  та погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.
  2. За умови дотримання Позичальником Графiку розрахункiв, сукупна вартiсть кредиту, включаючи витрати, пов’язанi з оформленням забезпечення кредиту, становить ________________ грн. або ______ % вiд суми отриманого кредиту та включає в себе:

 

4.1. Проценти за користування кредитом _________________ грн. або __ % вiд суми кредиту;

4.2. Вартiсть послуг реєстратора ____________грн. або__ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.3. Вартiсть послуг нотарiуса _____________грн. або __ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.4. Вартiсть послуг страховика _____________грн. або __ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.5. Вартiсть послуг оцінювача _____________грн. або __ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.6. Вартiсть послуг/платежів __________________________(вказати iншi послуги/платежі, якi оплачує Позичальник при отриманнi кредиту) _________________ грн. або ______ % вiд суми кредиту.

Вказана сукупна вартість кредиту залишається незмінною при дотриманні Позичальником встановленого Договором графіка розрахунків за кредитом.

 

  1. Цей Графiк укладений у двох оригiнальних примiрниках по одному для кожної iз Сторiн та є невiд’ємною частиною  кредитного договору №______ від «___»_______201___р.

 

Пiдписи сторiн

 

Кредитодавець                                                                                                                                                                      Позичальник

Кредитна спілка «ЗАРАЗ»                                                                                                                                                 ПІБ

 

_______________/ПІБ/                                                                                                                                                        ___________________/ПІБ/

(пiдпис)                                                                                                                                                                                                           (пiдпис)