Члени кредитної спілки мають право:

1) брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;

2) вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;

3) одержувати вiд кредитної спiлки кредити та користуватися iншими послугами, якi надаються членам кредитної спiлки відповідно до Статуту;

4) одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спiлки;

5) одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів кредитної спiлки;

6) вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом України “Про кредитні спілки” та Cтaтyтoм.

Члени кредитної спілки можуть мати інші права, що не суперечать та передбачені чинним законодавством України, статутом та іншими актами кредитної спілки.