Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами (ст 23 ЗУ «Про споживче кредитування»).

1. МЕТОДИКА роботи при врегулюванні простроченої заборгованості Кредитної спілки «ЗАРАЗ» https://zaraz.org.ua/uk/informacija-dlja-spozhivachiv/

2.Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

3. Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

3.1. КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

3.2. Кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості у разі якщо:

1) споживач прострочив виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту від 30 днів.

2) рішення Кредитодавця про перенесення строків або термінів платежів за договором про споживчий кредит прийняте за результатами розгляду звернення від споживача щодо перенесення строків або термінів платежів за договором про споживчий кредит поданого не пізніше ніж за п’ять днів до початку строку, або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень.

4. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
4.1.Споживач має право погасити прострочену заборгованість
4.1.1. Готівкою через касу Кредитодавця за місцезнаходження.

Прийом платежів здійснюється в робочі дні згідно графіку роботи.

Розрахунки готівкою між кредитною спілкою та споживачем протягом одного дня можуть здійснюватися виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ (не більше 50000 грн.).
4.1.2. Шляхом безготівково перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитодавця за банківськими реквізитами з призначення платежу: “Оплата згідно кредитного договору № ____ від ______за ________ (ПІБ Позичальника). Без ПДВ».
4.2. Погашення простроченої заборгованості здійснюється у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

4.3. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

Кредитодавець у письмовій формі повідомляє споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо Кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов Договору про споживчий кредит, вимога Кредитодавця втрачає чинність.