Затверджено

рішенням спостережної ради

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ»

(протокол № 4 від 02 березня 2017 року)

Голова спостережної ради

________________ Ю.В. Уварова

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ____

залучення строкового внеску  (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 2

 

м. Київ

“___” __________ 20__р.

 

КРЕДИТНА СПІЛКА  «ЗАРАЗ» (далі – Спілка) в особі __________________, що діє на підставі  _________________ , з одного боку та член Спілки _____________ (далі – Член КС), з другого боку, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Член КС вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – Внесок) до Спілки, а Спілка приймає Внесок на умовах строковості, зворотності та платності в сумі _______ (__________________) гривень на строк _____ (____________) фактичних місяців, початком якого є дата внесення Внеску, а закінченням – „_____” _______________  20__ року.

  1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Внесок здійснюється Членом КС в день підписання цього Договору шляхом внесення грошових коштiв в нацiональнiй валютi готiвкою в касу Спiлки або шляхом безготівкового перерахування зазначених коштів на поточний рахунок Спілки, визначений в розділі 8 цього Договору.

2.2. Процентна ставка за Внеском встановлюється у розмірі _____ % (____________) процентів річних.

2.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Члена КС Спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на Внесок Члена КС за ставкою вдвічі меншою за процентну ставку, встановлену для такого виду внеску (вкладу) на депозитний рахунок рішенням спостережної ради кредитної спілки, за фактичний строк користування Внеском. При цьому різниця між нарахованими процентами за ставкою встановленою п. 2.3. цього Договору та нарахованими і фактично сплаченими процентами за ставкою встановленою  п. 2.2. цього Договору на підставі здійсненого Спілкою перерахунку повертається Спілці Членом КС в день повернення Внеску.

2.4. Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після внесення Членом КС Внеску та припиняється в день, визначений п. 1.1. цього Договору в якості закінчення строку Внеску, або в день остаточного розрахунку у випадку дострокового розірвання цього Договору.

2.5. Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).

2.6. Нарахування процентів на Внесок  здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця, а також в день, визначений п. 2.7 цього Договору з урахуванням щоденного фактичного залишку Внеску, сума якого не збільшується на суму нарахованих процентів.

2.7. Сплата процентів, нарахованих на Внесок, здійснюється Спілкою починаючи з “___” числа (кожного місяця, або кожного календарного кварталу, або кожного календарного півріччя)* за період, за який відбулося нарахування процентів, протягом дії цього Договору.

2.8. Спілка зобов’язується повернути Члену КС суму Внеску, а також нараховані але не сплачені проценти на Внесок в день, визначений п. 1.1. цього Договору в якості закінчення строку Внеску.

2.9. Якщо Член КС не вимагає повернення суми Внеску у зв’язку із закінченням строку, визначеного п. 1.1 цього Договору, то після його настання цей Договір вважається припиненим і проценти на суму Внеску не нараховуються і не виплачуються.

2.10. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих але не сплачених процентів на Внесок припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь Члена КС здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідними (святковими, неробочими) днями. У цьому випадку після закінчення строку Внеску протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.

2.11. Всі виплати на користь Члена КС здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки, або шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Члена КС (за письмовою заявою останнього).

 

2.12. Спілка відповідно до вимог Податкового кодексу України виступає податковим агентом Члена КС (платника податку) під час нарахування процентів на Внесок, утримує з суми нарахованих на Внесок процентів суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною чинним законодавством України, та у строки, які регламентовані Податковим кодексом України, сплачує (перераховує) до бюджету загальну суму податку.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Член КС зобов’язується:

3.1.1. Здійснити Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору, в день підписання цього Договору Сторонами.

3.1.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання, місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім’я та по-батькові, а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення.

3.2. Спілка зобов’язується:

3.2.1. Прийняти від Члена КС Внесок в сумі, що вказана в п.1.1. цього Договору, та на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.

3.2.2. Письмово повідомляти Члена КС про зміну власного місцезнаходження, а також інших відомостей, зазначених у розділі 8 цього Договору, які так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення.

3.2.3. Надавати на вимогу Члена КС довідку про стан Внеску.

3.2.4. Користуватися Внеском Члена КС тільки в межах діяльності, передбаченої Статутом Спілки.

3.3. Член КС має право:

3.3.1. В будь-який час достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Спілку. В такому випадку Спілка в строк не більше, ніж 30 календарних днів з дати отримання першої письмової вимоги члена КС про дострокове розірвання цього Договору та повернення Внеску повертає Члену КС Внесок та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних Члену КС процентів в порядку, визначеному п. 2.3. цього Договору.

3.3.2. Довносити частину Внеску будь-якого розміру. Кожне довнесення частини Внеску оформляється шляхом укладення Сторонами додаткового договору.

3.3.3. Вимагати надання довідки про стан Внеску.

3.3.4. Надати довіреність інший особі на право отримання Внеску та нарахованих на Внесок процентів, оформивши її в порядку згідно чинного законодавства України.

3.4. Спілка має право:

3.4.1. Вимагати від Члена КС надання документів, необхідних для оформлення Внеску та здійснення відповідних виплат (повернення Внеску та сплати нарахованих процентів) на користь Члена КС.

3.5. У випадку смерті Члена КС, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

4.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов’язань згідно цього Договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки, включаючи упущену вигоду.

4.4. Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткового договору в письмовій формі.

6.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою Спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання Спілкою умов цього Договору. В такому випадку Спілка надсилає Члену КС письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до цього Договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо Член КС погоджується з новими умовами цього Договору, він зобов’язаний повідомити про це Спілку та підписати додатковий договір до цього Договору протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами додаткового договору. Якщо Член КС протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання листа не підписав додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 11 (одинадцятого) робочого дня після одержання Членом КС вищезазначеного листа цей Договір розривається, Члену КС повертається Внесок та сплачуються  належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в п. 2.2. цього Договору за фактичний строк користування Внеском.

6.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Члена КС в порядку, визначеному п.п. 3.3.1. цього Договору. Датою припинення дії Договору є день повернення Внеску.

 

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Строк дії цього Договору становить ______(______ ) місяців.

7.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома сторонами.

7.3. Дія цього Договору припиняється:

7.3.1. Після закінчення строку, визначеного в п. 7.1. цього Договору, та надходження до Спілки письмової вимоги від Члена КС про повернення суми Внеску і нарахованих, але несплачених процентів ;

7.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;

7.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 6.2., 6.3. цього Договору.

7.4. Цей Договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.5. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам «Положення про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАРАЗ» (нова редакція)» чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.6. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

 

  1. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТНА  СПІЛКА  «ЗАРАЗ»Член КС
ПІБ
Місцезнаходження:Місце проживання:
тел:Тел:
П/р №Паспорт:
в
МФО
код ЄДРПОУІдентифікаційний номер:
____________________________/ПІБ/_________________________________/ ПІБ /

 

Договір отримав:

“____”_____________ 20_ р.       ______________/ПІБ/

 

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України», КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ЗАРАЗ» ознайомлений. Підтверджую, що інформація надана КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ЗАРАЗ» з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

 

“____”_____________ 20_ р.       ______________/ПІБ/